Opdateret 4. marts 2019

Psykiatri- og socialområdet

Baggrund
Digital kommunikation i det tværsektorielle samarbejde omkring udsatte borgere og borgere med psykiatriske diagnoser er velfungerende mellem de regionale sygehusafdelinger og praktiserende læge. Derimod er den digitale kommunikation mellem i) de regionale sygehusafdelinger og de sociale enheder i kommunen begrænset og ii) kommunens socialområde og praktiserende læge. Begrænsningen har baggrund i bl.a. stor variation i it-understøttelsen inden for socialområdet samtidig med, at socialområdet har stor bredde og kompleksitet i sit opgaveområde.

I sundhedsaftalerne mellem regioner og kommuner er der fokus på ligestilling af somatik og psykiatri, herunder udvidet brug af MedCom-standarder inden for regionens psykiatri og det sociale område i kommunen. Se mere her.

Samtidig bliver det fælles medicinkort (FMK) taget i brug på social- og misbrugsområdet, hvilket øger behovet for digital kommunikation. 

Området er komplekst at understøtte digitalt, og MedCom arbejder både med langsigtede løsninger via generel modernisering af MedCom-kommunikationen samt med mere kortsigtede løsninger med fokus på udbredelse af digital kommunikation inden for eksisterende rammer.

Forud for udbredelse af MedCom-standarder på psykiatri- og socialområdet er der udarbejdet en analyse om anvendelse af MedCom-standarder i psykiatrien. Analysen er udarbejdet af Deloitte i samarbejde med MedCom og en udpeget følgegruppe og er afsluttet i maj 2014. Analyserapporten kan hentes her. Analysearbejdet har bl.a. taget udgangspunkt i en tidligere kortlægning på området, som MedCom har gennemført i samarbejde med regioner og kommuner i 4. kvartal 2012. Denne kortlægning er sammenfattet i en rapport fra MedCom fra februar 2013. Rapporten kan hentes her.

Om projektet
Formålet med dette projekt er at udbrede brugen af digital kommunikation på social- og psykiatriområdet med eksisterende meddelelser og inden for eksisterende systemer.

Korrespondancemeddelelsen kan fungere som god, simpel opstarts- og brobyggermeddelelse, men flere meddelelser kan være relevante såsom henvisninger, genoptræningsplaner m.fl. Se oversigt her.

Arbejdet sker via proaktiv informations- og rådgivningsindsats, som bl.a. indebærer:

  • dialog samt konkret rådgivning og vejledning til kommuner og regioner, som ønsker at udvide brugen af digital kommunikation
  • faglig sparring på udfordringer og udækkede behov
  • indgåelse af nationale aftaler om tekniske udfordringer

Relateret til ovenstående skal der ske en afklaring af, hvordan flowet/forsendelseslogistikken ved udvidet brug af digital kommunikation på social- og psykiatriområdet skal være i praksis. Dette afklaringsarbejde sker i samarbejde med MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe

Landkort over brugen af elektronisk kommunikation på psykiatri- og socialområdet
For at kunne følge anvendelsen af MedCom-standarder inden for psykiatri- og socialområdet er der etableret et "landkort", som udstiller de initiativer, der er iværksat på området. Læs mere om landkortet her.

Organisering
MedComs operationelle styregruppe for social- og sundhedsområdet vil indgå som sparringspart ift. komplekse problemstillinger, der går på tværs af sundheds- og socialområdet.

Projektet gennemføres i sammenhæng med flere projekter i MedCom11, herunder: