Opdateret 7. marts 2022

Psykiatri- og socialområdet

Baggrund

Digital kommunikation i det tværsektorielle samarbejde omkring udsatte borgere og borgere med psykiatriske diagnoser er velfungerende mellem de regionale sygehusafdelinger og praktiserende læge. Derimod er den digitale kommunikation mellem/i) de regionale sygehusafdelinger og de sociale enheder i kommunen begrænset i) kommunens socialområde og praktiserende læge. Begrænsningen har baggrund i bl.a. stor variation i it-understøttelsen inden for socialområdet samtidig med, at socialområdet har stor bredde og kompleksitet i sit opgaveområde.

I sundhedsaftalerne mellem regioner og kommuner er der fokus på ligestilling af somatik og psykiatri, herunder udvidet brug af MedCom-standarder inden for regionens psykiatri og det sociale område i kommunen. Se mere om regionernes og kommunernes samarbejde inden for social- og psykiatriområdet.

Samtidig bliver det fælles medicinkort (FMK) taget i brug på social- og misbrugsområdet, hvilket øger behovet for digital kommunikation. 

Området er komplekst at understøtte digitalt, og MedCom arbejder både med langsigtede løsninger via generel modernisering af MedCom-kommunikationen samt med mere kortsigtede løsninger med fokus på udbredelse af digital kommunikation inden for eksisterende rammer.

Forud for udbredelse af MedCom-standarder på psykiatri- og socialområdet er der udarbejdet en analyse om anvendelse af MedCom-standarder i psykiatrien. Analysen er udarbejdet af Deloitte i samarbejde med MedCom og en udpeget følgegruppe og er afsluttet i maj 2014. Download analyserapporten (pdf). Analysearbejdet har bl.a. taget udgangspunkt i en tidligere kortlægning på området, som MedCom har gennemført i samarbejde med regioner og kommuner i 4. kvartal 2012. Denne kortlægning er sammenfattet i en rapport fra MedCom (pdf) fra februar 2013.

Om projektet

Formålet med dette projekt er at udbrede brugen af digital kommunikation på social- og psykiatriområdet med eksisterende meddelelser og inden for eksisterende systemer.

Korrespondancemeddelelsen kan fungere som god, simpel opstarts- og brobyggermeddelelse, men flere meddelelser kan være relevante såsom henvisninger, genoptræningsplaner m.fl. Se oversigt oversigt over MedCom-standarder, som er relevante for kommuneområdet.

Arbejdet sker via proaktiv informations- og rådgivningsindsats, som bl.a. indebærer:

  • dialog samt konkret rådgivning og vejledning til kommuner og regioner, som ønsker at udvide brugen af digital kommunikation
  • faglig sparring på udfordringer og udækkede behov
  • indgåelse af nationale aftaler om tekniske udfordringer

Relateret til ovenstående skal der ske en afklaring af, hvordan flowet/forsendelseslogistikken ved udvidet brug af digital kommunikation på social- og psykiatriområdet skal være i praksis. Dette afklaringsarbejde sker i samarbejde med MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe

Landkort over brugen af elektronisk kommunikation på psykiatri- og socialområdet

For at kunne følge anvendelsen af MedCom-standarder inden for psykiatri- og socialområdet er der etableret et "landkort", som udstiller de initiativer, der er iværksat på området. Læs mere om landkort over psykiatri- og socialområdet.

Organisering

MedComs operationelle styregruppe for social- og sundhedsområdet vil indgå som sparringspart ift. komplekse problemstillinger, der går på tværs af sundheds- og socialområdet.

Projektet gennemføres i sammenhæng med flere projekter i MedCom11, herunder: