Opdateret 7. marts 2022

Sundhedsjournal version 3

Baggrund

Projektet er forankret i strategi for digital sundhed 2018-2022 ”Et sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle”, hvor initiativ 1.4 omhandler en samlet visning af borgerens sundhedsoplysninger.

Om projektet

 • Sundhedsjournalen, som har eksisteret siden 2013, er en regionalt finansieret service på sundhed.dk, som udstiller patientdata (journaler, laboratoriesvar, røntgenbeskrivelser, aftaler, hjemmemonitoreringsdata samt medicin). Der er løbende sket forbedringer og videreudviklinger – senest i Sundhedsjournal version 2-projektforløbet, som blev afsluttet medio 2017. Sundhedsjournalen giver adgang til et bredt udsnit af patientdata for både borgere og klinikere, som måtte have en patient i behandling. På denne måde skabes der en god historisk og aktuel viden om patienten ved udredning, behandling og opfølgning.

 • Der er identificeret en række videreudviklings- og udbredelsesbehov, hvoraf MedCom har fået ansvaret for følgende fire delprojekter:
  • Etablering og udbredelse af anvendelsen af, og dataleverancen til, Sundhedsjournalen til/fra danske privathospitaler – herunder dels etablering af adgang til data i Sundhedsjournalen, dels etablering af dataleverance af journaloplysninger til Sundhedsjournalens datakilde: e-journal. I udbredelsesaktiviteterne er der indtænkt en egentlig test og certificering af både privathospitalernes adgangsløsning og dataleverance. Ved udgangen af 2021 er alle privathospitalsleverandører på nær én testet og certificeret, og dataleverancen fra privathospitaler stiger i takt med deres ibrugtagning af løsningen. I øvrigt er der lavet en samarbejdsaftale mellem Danske Regioner og SundhedDanmark (Privathospitalernes brancheorganisation) gældende fra 1/1-2022, som indebærer, at privathospitaler kun kan deltage i udbud af behandlinger for regionerne, hvis de leverer data til Sundhedsjournalen.

  • Kortlægning af datakvaliteten i de offentlige hospitalers dataleverance til e-journal og efterfølgende facilitering af en fællesregional homogenisering af indholdet i dataleverancen. Analysen fokuserer på datakvalitet, homogenisering af data, forventningsafstemning af brugere, korrekt autentificering af brugere samt korrekt sporbarhed af brugernes adfærd.

  • Facilitering af en analyse af forretningsmæssige, juridiske og økonomiske forudsætninger for etablering af dataleverance fra almen praksis og speciallægepraksis. Projektets styregruppe har i samarbejde med FAPS (Foreningen af praktiserende speciallæger) besluttet, at der - efter endelig juridisk afklaring - etableres en dataleverance fra speciallæger gennem Sentinel datafangst (som drives af sundhed.dk). I første omgang gælder det speciallægernes forsendelse af diagnoser og epikriser til e-journal. Endvidere er der igangsat analyse af mulighederne for at etablere en yderligere leverance af journalnotater fra speciallæger på tværs af de forskellige specialer.

  • Etablering af adgang til Sundhedsjournalen fra vagtlægeordningen i de 5 regioner. Adgangen blev etableret for vagtlægesystemerne i Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland i april 2020, mens Region Hovedstaden afventer, idet de er ved at skifte til et nyt vagtlægesystem.

 • Som en forudsætning for delprojekterne er de to standarder: SUP-specifikationen (MedCom-standard for dataleverance til e-journal) samt Sundhedsjournal-knapspecifikationen (sundhed.dk-standard for sikker klinikeradgang til Sundhedsjournalen fra lokale fagsystemer) under opdatering og revision.

Deltagere

Danske Regioner, Region Nordjylland (systemforvalter) samt de 4 andre regioner, Sundhedsministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, Kommunernes Landsforening (KL), Danske Patienter, Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Foreningen Af Praktiserende Speciallæger (FAPS), sundhed.dk og MedCom deltager i Sundhedsjournal version 3-projektet.

Tidsplan/leverancer/milepæle

Projekter er ved udgangen af 2021 under afslutning. Der har været afholdt flere visionsmøder mhp. at etablere et nyt Sundhedsjournal 4-projekt med yderligere udviklings-, forbedrings- og udbredelsestiltag for øje.