Opdateret 15. juni 2021

Sundhedsjournal version 3

Baggrund

Projektet er forankret i strategi for digital sundhed 2018-2022 ”Et sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle”, hvor initiativ 1.4 omhandler en samlet visning af borgerens sundhedsoplysninger.

Om projektet

 • Sundhedsjournalen, som har eksisteret siden 2013, er en regional finansieret service på sundhed.dk, som udstiller patientdata (journaler, laboratoriesvar, røntgenbeskrivelser, aftaler, hjemmemonitoreringsdata samt medicin). Der er løbende sket forbedringer og videreudviklinger – senest i Sundhedsjournal version 2-projektforløbet som blev afsluttet medio 2017. Sundhedsjournalen giver adgang til et bredt udsnit af patientdata for både borgere og klinikere, som måtte have en patient i behandling. På denne måde skabes der en god historisk og aktuel viden om patienten ved udredning, behandling og opfølgning.
 • Der er nu identificeret en række videreudviklings- og udbredelsesbehov, hvoraf MedCom har fået ansvaret for følgende fire delprojekter:
  • Udbredelse af anvendelsen af og dataleverancen til Sundhedsjournalen til/fra danske privathospitaler – herunder dels etablering af adgang til data i Sundhedsjournalen, dels etablering af dataleverance af journaloplysninger til Sundhedsjournalens datakilde: e-journal. I udbredelsesaktiviteterne er der indtænkt en egentlig test og certificering af både privathospitalernes adgangsløsning og dataleverance.
  • Kortlægning af datakvaliteten i de offentlige hospitalers dataleverance til e-journal og efterfølgende facilitering af en fællesregional homogenisering af indholdet i dataleverancen efterfulgt af en egentlig test og certificering af regionernes dataleverance.
  • Facilitering af en analyse af forretningsmæssige, juridiske og økonomiske forudsætninger for etablering af dataleverance fra almen praksis og speciallægepraksis. Analysen vil danne baggrund for en senere konkret beslutning om etablering af dataleverancen.
  • Etablering af adgang til Sundhedsjournalen fra vagtlægeordningen i de 5 regioner.
 • Som en forudsætning for delprojekterne er de to standarder: SUP-specifikationen (standard for dataleverance til e-journal) samt Sundhedsjournal-knapspecifikationen (standard for sikker klinikeradgang til Sundhedsjournalen fra lokale fagsystemer) under opdatering og revision.

Deltagere

Danske Regioner, Region Nordjylland (systemforvalter), Sundhedsdatastyrelsen, Kommunernes Landsforening (KL), Danske Patienter, Praktiserende Lægers Organisation (PLO), sundhed.dk og MedCom deltager i Sundhedsjournal version 3-projektet.

Tidsplan/leverancer/milepæle

Den endelige tidsplan med milepæle er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt.