Opdateret 7. november 2018

Svangre- og vandrejournal

Med Sundheds- og Ældreministeriets fødselspakke "En god og sikker start" på livet er der afsat 20 mio. kr. til at igangsætte et projekt med udvikling af en digital løsning til understøttelse af graviditetsforløbet. Løsningen skal kunne understøtte henvisningsflowet og erstatte de eksisterende fysiske journaler. 

Projektet er forankret i Sundheds- og Ældreministeriet som projektejer for analysen. Syddansk Sundhedsinnovation i Region Syddanmark har projektledelsen og gennemfører bl.a. udbud for analysearbejdet på vegne af Sundheds- og Ældreministeriet.

Analysen skal bestå af to dele:

  • Afdækning af behov og ønsker (as-is)
  • 3-4 løsningsmodeller for digitale løsninger til graviditetsforløb. Dvs. to-be-scenarier for anvendelsen af de digitale løsninger på tværs af sundhedsvæsenet.

Ambitionen er en digital løsning, der tilbyder:

  • Et mere fleksibelt og målrettet tilbud med en øget differentiering og individualisering i forhold til den enkeltes risiko og behov
  • Et sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer, herunder at understøtte samarbejde og overlevering mellem jordemødre og sundhedsplejersker
  • Et særligt fokus på en tidlig og forebyggende indsats, især i forhold til socialt udsatte mødre og sammenhængen til indsatsen, som udføres i den kommunale sundhedspleje, fx i forhold til at forebygge en fødselsdepression eller forberede familiedannelse
  • Mere inddragelse af den gravide og partnere.

Analysen gennemføres 2. halvår 2018. Afrapportering til styregruppen sker i december, og der afholdes afsluttende styregruppemøde i januar 2019. Efterfølgende tages stilling til en model for implementering og udbredelse af den digitale løsning.

MedCom indgår i projektets arbejdsgruppe sammen med relevante sundhedsfaglige aktører, gravide og gravides partnere, styrelser, leverandører af involverede sundheds-it-systemer, it-arkitekter og sundhed.dk

Læs mere her: https://www.syddansksundhedsinnovation.dk/projekter/digital-loesning-til-graviditetsforloeb-som-erstatning-for-papirbaaren-vandrejournal-for-gravide-den-gule-kuvert/