Opdateret 28. april 2022

Telemedicinsk sårvurdering

Projektet er afsluttet.

Projektet "National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering", blev gennemført i perioden 1. september 2012 - august 2015 og med MedCom som projektleder. MedCom varetog den midlertidige fællesoffentlige systemforvaltning af sårjournalen fra 1. januar 2016 - 31. august 2016. Region Nordjylland overtog opgaven pr. 1. september 2016.
Yderligere information om projektet og om kontaktpersoner. 

Baggrund

National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering var ét ud af fem initiativer i den nationale handleplan for udbredelse af telemedicin i Danmark. Den telemedicinske sårvurderingsløsning går ud på, at en kommunal sygeplejerske tilser patientens sår i eget hjem, tager et billede af såret, som sendes til lægen eller sygeplejersken på sygehuset i en webbaseret sårjournal (Pleje.net), som både læge og sygeplejerske (og patient) har adgang til.

Formål

Formålet med projektet var at udbrede telemedicinsk sårvurdering i alle kommuner og regioner med henblik på at frigøre tid i både kommuner og regioner, effektivisere behandlingen og forbedre kvaliteten i behandlingen.

Projektets primære leverancer

  • Adgang til en allerede eksisterende fælles sårjournal for relevante medarbejdere i regioner og kommuner. Der blev den 1. april 2013 indgået kontrakt med Dansk Telemedicin om levering af den fælles sårjournal Pleje.net, som således blev til rådighed for alle regioner og kommuner uden begrænsninger på sårtyper og antal brugere.
  • Udvikling af den fælles sårjournal og sikkerhedsarkitekturen omkring denne.
  • Understøttelse af den tværsektorielle sårbehandling via fælles kompetenceudvikling i regioner og kommuner. Der blev igangsat et undervisningsforløb, hvor relevante kommunale og regionale medarbejdere blev undervist i sårbehandling samt brugen af den fælle sårjournal, herunder fælles arbejdsgange i den daglige brug af den fælles sårjournal
  • Kvalificering af business case. Der er foretaget to planlagte genberegninger i løbet af projektet.
  • Udarbejdelse af evaluering med henblik på at belyse gevinster og udfordringer i det nationale udbredelsesprojekt og at indsamle erfaringer med brugen af telemedicin på tværs af sektorer i Danmark
  • Løbende projektmonitorering ift. udbredelsesgrad
  • Fødereret sikkerhedsløsning for den fælles sårjournal. Der er etableret national føderationsløsning på NSP. Servicen blev stillet til rådighed for kommuner og regioner ved udgangen af 2015.
  • Forslag til fremtidige gevinstrealiseringsparametre.
  • Udarbejdelse af plan for overgang til fælles offentlig drift.

Status ved projektets afslutning august 2015

Projektet blev gennemført i perioden 1. september 2012 til 31. august 2015. Ved projektafslutning havde ca. 60 % af landets kommuner inkluderet minimum 50 % af det forventede antal sår. På nationalt niveau havde man ved projektafslutning inkluderet 144 % af det forventede antal inkluderede diabetiske fodsår og 95 % af det forventede antal inkluderede venøse bensår. 

Evaluering og informationsmateriale om projekt ”National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering”:

Der er udarbejdet informationsmateriale i form af en PIXI-pjece om erfaringerne med brugen af telemedicinsk sårvurdering. Endvidere også en evalueringsrapport med tilhørende bilagsrapport af projekt for National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering. 

Der foreligger evalueringsrapport med tilhørende bilagsrapport samt en kortere informationspjece (PIXI pjece). 

Overgang til drift
I økonomiaftalerne for 2015 med regioner og kommuner blev det aftalt, at sårjournalen/sårdatabasen efter implementeringsprojektet skulle overgå til almindelig drift finansieret af alle landets regioner og kommuner.