Opdateret 20. januar 2020

Tilbagesvar på laboratorie- og røntgenområdet

Baggrund

Alle læge- og speciallægepraksis bestiller og får foretaget laboratorieundersøgelser på materiale udtaget fra deres patienter. 

Over 99 % af alle prøver bestilles i dag elektronisk via WebReq, og svarene sendes tilbage fra laboratorierne til rekvirenterne i elektronisk form ved brug af MedComs standarder.

Der rekvireres mere end 14 mio. laboratorieprøver pr. år fra lægepraksis til offentlige og private laboratorier, og godt 800.000 billeddiagnostiske undersøgelser på landets røntgenafdelinger og private røntgenklinikker.  Mere end  99 % af alle billeddiagnostiske undersøgelser bestilles ved brug af elektronisk henvisning via henvisningshotellet/direkte til røntgenafdelingerne.

Svarene på disse parakliniske undersøgelser sendes altid tilbage til rekvirenten. Nogle af svarene kan være længe undervejs, især svar fra patologiafdelinger og ved billeddiagnostiske undersøgelser med lang ventetid.

Det er den rekvirerende læges ansvar at følge op på at

 1. At der modtages svar på alle bestilte prøver og undersøgelser
 2. At svarene, herunder unormale resultater, overgives rettidigt til patienten
 3. At patienter der udebliver fra faste (kontrol) prøver, ex. INR kontaktes for opfølgning. 

Ovennævnte er beskrevet i Sundhedsstyrelsens:

Vejledning i håndtering af parakliniske undersøgelser https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137127

Projektet er økonomisk støttet af Sundhedsministeriet.

Relevante link

Sundhedsstyrelsen (2011) ”Vejledning i håndtering af parakliniske undersøgelser”

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137127

Tilbagesvar på bestilte lab-prøver i lægepraksis

MedCom 10 (basisopgaver - Tværsektoriel udbredelse)

Er oprindeligt startet som MC8-projektet 6.2.6  - Parakliniske undersøgelser - Tilbagesvar. Læs i Forslag til løsning og videre proces (pdf).

Hvad går projektet ud på?

For at udnytte at al laboratoriekommunikation er elektronisk i dag, gennemføres opfølgning på parakliniske undersøgelser i lægepraksis, så der udvikles løsning, som i lægernes journalsystem på en let og overskuelig måde automatisk markerer udestående prøvesvar, opfølgningen på disse, herunder også modtagelse af røntgensvar, samt håndtering af patientens udeblivelse til faste kontroller. Der etableres en Reminderserver, som holder styr på rekvisitioner/svar og røntgenhenvisninger/røntgenepikriser, og som kan levere en statusoversigt til lægepraksis over disse udeståender.

Nationalt prøvesvarnummer er obligatorisk på alle laboratorierekvisitioner og –svar, ligesom der indføres et unikt ID i alle røntgenhenvisninger og –svar. Alle røntgenhenvisninger skal sendes via Henvisningshotellet.

Projektet omfatter læge og speciallægepraksis og gennemføres i samarbejde mellem PLO, FAPS, Danske Regioner, Lægesystemerne gennem PL-forum og de relevante laboratoriefaglige og røntgendiagnostiske specialer samt laboratoriesystemleverandører og forelægges for porteføljestyregruppen for it-udvikling i praksissektoren og MedComs styregruppe.

 

 1. Projektet, er tidligere beskrevet i MedCom-notat 6.12.2013 (pdf) og nu justeret i den tekniske løsningsbeskrivelse, så kommunikationsflowet forenkles, og ændringer i laboratoriesystemerne reduceres.
 2. Løsningen dækker også det Billeddiagnostiske område, hvor det skal sikres, at der modtages svar på bestilt billeddiagnostisk undersøgelse.
 3. Ud over ændringer i laboratoriesystemerne i forbindelse med tilbagesvaret, justeres det elektroniske svar, så det fremover i svaret kan markeres, når der i rekvisitionen er markeret ”nægtet samtykke til videregivelse”
 4. Patologisvar markeres desuden fremadrettet som: Normale, Præmaligne og Maligne.

Projektet deles op i tre:

 1.  Løsningsafklaring/udvikling af nye versioner af standarderne/dokumentation
 2.  En teknisk videreudvikling af Laboratoriesystemerne, lægesystemerne og røntgensystemerne. Desuden en udvikling af ”reminderserver” til at holde  styr på bestilte og besvarede rekvisitioner.
 3.  Implementering af løsningen

Målsætning

Lægerne kan på en overskuelig måde se, om der er kommet svar på alle prøver/røntgenundersøgelser, der er bestilt, og om patienten har fået svarene på disse.

At lægerne kan opfylde akkrediteringskrav (https://www.ikas.dk/FTP/PDF/D13-9227.pdf) (punkt 2.3)

At det fremgår af prøvesvaret, når der er nægtet samtykke til videregivelse.

Efter projektet:
Lægens elektroniske journalsystem er videreudviklet, så der er overblik over:

 • At der kan ske opfølgning på status af bestilte, men ikke effektuerede undersøgelser.
 • At der modtages svar på alle bestilte prøver.
 • At svar, herunder unormale resultater, kan overgives rettidigt til patienten.
 • Patienter, der udebliver fra faste (kontrol)prøver, ex INR, kontaktes for opfølgning.
 • At patienters nægtelse af samtykke kan respekteres, så det fremgår af svaret.

Monitorering:
Projektet monitoreres løbende med kvartalsvise opgørelser og status.