Opdateret 7. marts 2022

Tilbagesvar på laboratorie- og røntgenområdet

Tilbagesvarsløsningen på laboratorieområdet lukkes pr. 31.08.2020

Det har ikke været muligt for PLO og Synlab at få lavet en aftale om finansiering og drift af Tilbagesvarsløsningen på laboratorieområdet.

PLO har på den baggrund besluttet, at de ikke længere ønsker at bruge løsningen og har orienteret deres medlemmer.

Det betyder, at Tilbagesvar med tilhørende PraksisWebService nedlukkes pr. 31/8-2020.

MedCom henstiller til, at der efter den dato ikke længere uploades beskeder til Reminderserveren, når laboratorierne modtager prøver fra praksis.

Det er vigtigt at påpege, at det kun er kommunikationen til Reminderserveren, der skal lukkes. Alle øvrige ændringer, der blev lavet i laboratoriesystemerne i forbindelse med udviklingen af Tilbagesvarsløsningen, hvor status på rekvisitionen, afsenderoplysning og producent på sendeanalyser blev tilføjet i alle laboratoriesvar standarderne, skal der ikke ændres på.

Standarderne ændres ikke i forbindelse med lukning af Tilbagesvarsløsningen.

Spørgsmål vedr. beslutning om lukning rettes til PLO.

Spørgsmål vedr. lukning af webservice i laboratoriesystemerne kan rettes til MedCom.

Løsningen på røntgenområdet påvirkes ikke, men forsætter som hidtil.

Baggrund for opstart af projektet

Projektet er oprindeligt startet som MC8-projektet 6.2.6  - Parakliniske undersøgelser - Tilbagesvar. Læs i Forslag til løsning og videre proces (pdf).

Projektet tog udgangspunkt i Sundhedsstyrelsen (2011) ”Vejledning i håndtering af parakliniske undersøgelser” https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137127

Hvad gik projektet ud på?

For at udnytte at al laboratoriekommunikation er elektronisk i dag, gennemføres opfølgning på parakliniske undersøgelser i lægepraksis, så der udvikles løsning, som i lægernes journalsystem på en let og overskuelig måde automatisk markerer udestående prøvesvar, opfølgningen på disse, herunder også modtagelse af røntgensvar, samt håndtering af patientens udeblivelse til faste kontroller. Der etableres en Reminderserver, som holder styr på rekvisitioner/svar og røntgenhenvisninger/røntgenepikriser, og som kan levere en statusoversigt til lægepraksis over disse udeståender.

Nationalt prøvesvarnummer er obligatorisk på alle laboratorierekvisitioner og –svar, ligesom der indføres et unikt ID i alle røntgenhenvisninger og –svar. Alle røntgenhenvisninger skal sendes via Henvisningshotellet.

Projektet omfatter læge og speciallægepraksis og gennemføres i samarbejde mellem PLO, FAPS, Danske Regioner, Lægesystemerne gennem PL-forum og de relevante laboratoriefaglige og røntgendiagnostiske specialer samt laboratoriesystemleverandører og forelægges for porteføljestyregruppen for it-udvikling i praksissektoren og MedComs styregruppe. 

 1. Projektet, er tidligere beskrevet i MedCom-notat 6.12.2013 (pdf) og nu justeret i den tekniske løsningsbeskrivelse, så kommunikationsflowet forenkles, og ændringer i laboratoriesystemerne reduceres.
 2. Løsningen dækker også det Billeddiagnostiske område, hvor det skal sikres, at der modtages svar på bestilt billeddiagnostisk undersøgelse.
 3. Ud over ændringer i laboratoriesystemerne i forbindelse med tilbagesvaret, justeres det elektroniske svar, så det fremover i svaret kan markeres, når der i rekvisitionen er markeret ”nægtet samtykke til videregivelse”

Projektet deles op i tre:

 1.  Løsningsafklaring/udvikling af nye versioner af standarderne/dokumentation
 2.  En teknisk videreudvikling af Laboratoriesystemerne, lægesystemerne og røntgensystemerne. Desuden en udvikling af ”reminderserver” til at holde  styr på bestilte og besvarede rekvisitioner.
 3.  Implementering af løsningen

Målsætning

Lægerne kan på en overskuelig måde se, om der er kommet svar på alle prøver/røntgenundersøgelser, der er bestilt, og om patienten har fået svarene på disse.

At lægerne kan opfylde akkrediteringskrav (https://www.ikas.dk/FTP/PDF/D13-9227.pdf) (punkt 2.3)

At det fremgår af prøvesvaret, når der er nægtet samtykke til videregivelse.

Efter projektet:
Lægens elektroniske journalsystem er videreudviklet, så der er overblik over:

 • At der kan ske opfølgning på status af bestilte, men ikke effektuerede undersøgelser.
 • At der modtages svar på alle bestilte prøver.
 • At svar, herunder unormale resultater, kan overgives rettidigt til patienten.
 • Patienter, der udebliver fra faste (kontrol)prøver, ex INR, kontaktes for opfølgning.
 • At patienters nægtelse af samtykke kan respekteres, så det fremgår af svaret.