Opdateret 25. november 2019

Udvidet korrespondancemeddelelse

MedComs styregruppe godkendte d. 3. marts 2019, at MedCom udarbejder en ny standard for korrespondancemeddelelser. Den nye standards arbejdstitel er: Udvidet Korrespondancemeddelelse.
Formålet med den Udvidet Korrespondancemeddelelse er:

  • Understøtte digital kommunikation mellem sundhedsvæsnets parter
  • Give mulighed for at udveksle digitale bilag mellem kommuner og samarbejdspartnere startende med praksis- og sygehusområdet
  • Understøtte sortering via brug af fælles kategorier/overskrifter ved modtagelse
  • Respektere lokale samarbejdsaftaler ved at bevare mulighed for at anvende lokale emner/overskrifter
  • Styrke opstarten af digital kommunikation mellem det sociale-, psykiatriske- og somatiske område


Hvorfor en ny korrespondancemeddelelse

Der er gennem flere år indkommet ønsker til forbedringer og ændringer i den eksisterende korrespondancemeddelelse fra flere forskellige faggrupper.

Det er bl.a. blevet efterspurgt:

  • at der gennemføres tekniske forbedringer i form af selvstændigt felt til overskrifter/kategorisering
  • at det bliver muligt at medsende bilag i kommunikationen mellem kommuner, hospitaler og praktiserende læger
  • at der bruges unikke ID’er i meddelelsen, således at den teknisk kan kædes sammen med andre meddelelser og øge læseoverblikket for det kliniske personale
  • at brug af prioritet overvejes, herunder fælles anvendelsesregler for brug af prioritet

I 2018 nedsatte MedCom en operationel styregruppe for social- og sundhedsområdet med henblik på at følge, og understøtte, udviklingen på social- og sundhedsområdet. Den operationelle styregruppe efterspørger kraftigt mulighed for at kunne udveksle bilag digitalt, herunder bl.a.: koordinationsplaner/indsatsplaner, behandlingsplaner samt kliniske dokumenter, eller skemaer til teammøder.

På baggrund af ovenstående behov, bliver Udvidet KM udarbejdet.


Processen

MedComs centrale koordinationsgruppe har nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra regioner, kommuner og praktiserende læger med henblik på at få teknisk og faglig sparring på felter og indhold i den nye standard for korrespondancemeddelelser. Arbejdsgruppens medlemmer kan ses her
Arbejdsgruppen har på baggrund af møder i september 2019, og supplerende mailkorrespondancer, hjulpet MedCom med at kvalificere felter og indhold i Udvidet KM.
MedCom udarbejder på baggrund heraf høringsmateriale.


Høring

Beskrivelsen af indhold i Udvidet KM sendes i høring ved relevante MedCom-grupper. Høringsperioden løber fra slut november til medio december. Indkomne høringssvar behandles i samarbejde med den nedsatte arbejdsgruppe, hvor der tages videre stilling til, om der på baggrund heraf bør ske en revidering eller tilpasninger af materialet.
Mere information om høringsprocessen, samt hvilke MedCom-grupper der får materialet til høring, findes i høringsmaterialet, som også lægges op på denne side samt publiceres som en nyhed på MedComs hjemmeside.

Draft/kladdeversion af standarden foreligger 31. december 2019, og release af standarden sker i 3. kvartal 2020.


Tekniske pilot workshops i 2020
MedCom afholder 4 tekniske pilot workshops i 2020 med henblik på at understøtte at standarden teknisk implementeres i et antal systemer. MedCom tilbyder at indgå samarbejdskontrakter, med støttemidler, med et antal leverandør for bl.a. at deltage i de 4 tekniske workshops og inden udgangen af år 2020 udvikle og teknisk implementere den nye standard for Udvidet Korrespondancemeddelelse, således at den efterfølgende er tilgængelige og kan frigives til kunder/implementeres i drift.
MedCom har medio november 2019 taget kontakt til leverandører og samarbejdspartnere med henblik på at indgå samarbejdskontrakter.