Opdateret 16. juli 2020

Udvidet korrespondancemeddelelse

MedComs styregruppe godkendte d. 3. marts 2019, at MedCom udarbejder en ny standard for korrespondancemeddelelser. Den nye standards arbejdstitel er: Udvidet Korrespondancemeddelelse.
Formålet med den Udvidet Korrespondancemeddelelse er:

  • Understøtte digital kommunikation mellem sundhedsvæsnets parter
  • Give mulighed for at udveksle digitale bilag mellem kommuner og samarbejdspartnere startende med praksis- og sygehusområdet
  • Understøtte sortering via brug af fælles kategorier/overskrifter ved modtagelse
  • Respektere lokale samarbejdsaftaler ved at bevare mulighed for at anvende lokale emner/overskrifter
  • Styrke opstarten af digital kommunikation mellem det sociale-, psykiatriske- og somatiske område

Hvorfor en ny korrespondancemeddelelse

Der er gennem flere år indkommet ønsker til forbedringer og ændringer i den eksisterende korrespondancemeddelelse fra flere forskellige faggrupper.

Det er bl.a. blevet efterspurgt:

  • at der gennemføres tekniske forbedringer i form af selvstændigt felt til overskrifter/kategorisering
  • at det bliver muligt at medsende bilag i kommunikationen mellem kommuner, hospitaler og praktiserende læger
  • at der bruges unikke ID’er i meddelelsen, således at den teknisk kan kædes sammen med andre meddelelser og øge læseoverblikket for det kliniske personale
  • at brug af prioritet overvejes, herunder fælles anvendelsesregler for brug af prioritet

I 2018 nedsatte MedCom en operationel styregruppe for social- og sundhedsområdet med henblik på at følge, og understøtte, udviklingen på social- og sundhedsområdet. Den operationelle styregruppe efterspørger kraftigt mulighed for at kunne udveksle bilag digitalt, herunder bl.a.: koordinationsplaner/indsatsplaner, behandlingsplaner samt kliniske dokumenter, eller skemaer til teammøder.

På baggrund af ovenstående behov, bliver Udvidet KM udarbejdet.

Processen

MedComs centrale koordinationsgruppe har nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra regioner, kommuner og praktiserende læger med henblik på at få teknisk og faglig sparring på felter og indhold i den nye standard for korrespondancemeddelelser.
Oversigt over arbejdsgruppens medlemmer
Arbejdsgruppen har på baggrund af møder i september 2019, og supplerende mailkorrespondancer, hjulpet MedCom med at kvalificere felter og indhold i Udvidet KM.
MedCom udarbejder på baggrund heraf høringsmateriale.

Høring

Beskrivelsen af indhold i Udvidet KM er sendt i høring ved relevante MedCom-grupper. Høringsperioden løber fra slut november til medio december 2019. Høringsmaterialet er også lagt op på MedComs hjemmeside, som en nyhed.
Indkomne høringssvar er behandlet i samarbejde med den nedsatte arbejdsgruppe, hvor der er taget stilling til, om der på baggrund heraf bør ske en revidering eller tilpasning af materialet.

Tekniske pilot workshops i 2020

MedCom afholder 4 tekniske pilot workshops i 2020 med henblik på at understøtte at standarden teknisk implementeres i et antal systemer. MedCom har indgået samarbejdskontrakter, med støttemidler, med et antal leverandør for bl.a. at deltage i de 4 tekniske workshops og udvikle og teknisk implementere den nye standard for Udvidet Korrespondancemeddelelse, således at den efterfølgende er tilgængelige og kan frigives til kunder/implementeres i drift.

For information om hvilke leverandører, der er indgået samarbejdskontrakter med og planen for de tekniske workshops i 2020, læs mere under Tekniske FHIR workshops Advis og Korrespondance.