Opdateret 23. april 2018

Video i almen lægepraksis

Baggrund

Det har længe været et ønske fra regionerne at få en videoløsning til almen praksis, som bliver supporteret. Projektet er besluttet i MedComs styregruppe.

Der er tidligere gennemført et pilotprojekt for videotolkning i almen lægepraksis, og flere lægepraksis anvender videotolkning. De praktiserende læger har mange samarbejdspartnere, og det antages, at videokonference kan være tidsbesparende for den praktiserende læge i flere sammenhænge.

Om projektet

Pilotprojektet er en afprøvning af video i almen praksis, som fokuserer på anvendelse af video i forbindelse med konsultationer. Pilotprojektet afprøver VDX-videomøderum via MedComs videoklient i almen lægepraksis og, hvis det har interesse, i lægevagten. VDX-videomøderum giver lægepraksis mulighed for at booke og låse videomøderne. Dermed afholdes VDX-møderummene via en sikker forbindelse.

Videokonsultationerne skal give mulighed for bred anvendelse, dvs. videokonference til både patienten, sygehuset, kommunen og andre relevante samarbejdspartnere som fx plejehjem og tolke.

Projektet vil vurdere fordele ved anvendelse af video i almen lægepraksis. Forskellige anvendelsesområder kan have en negativ business case, men videokonsultationer anvendt til flere samarbejdspartnere kan samlet summe op til en positiv business case.

MedCom står for projektledelsen og udarbejdelse af en business case og leverer data til monitorering af videokonferencer i pilotperioden.

Deltagere

  • Regioner, datakonsulenter, Praktiserende Lægers Organisation (PLO), MedCom.
  • Praktiserende læger og vagtlæger samt deres samarbejdspartnere og patienter.

Tidsplan/leverancer/milepæle

Pilotprojektet gennemføres i 2019.

Skitse af foreløbig tidsplan:

Januar: Projektopstart. Godkendelse af PID, projektdeltagere er udvalgt.

Februar: Teknisk opsætning og fysisk indretning hos pilotdeltagerne. Aftaler med samarbejdspartnere.

Marts: Business case igangsættes.

April og frem: Pilotopstart, support og monitorering.

November: Business case er udarbejdet.

December: Projektafslutning. PAD er udarbejdet og skal godkendes. Pilotperiode afsluttes.