Opdateret 14. januar 2019

EDI kvalitetssikring

Baggrund
Elektronisk kommunikation ved brug af Edi anvendes massivt i DK med mere end 6 mill. meddelelser pr måned og et tilsvarende antal webservice kald og svar.

Nogle af disse EDI meddeleler giver anledning til fejl og adresseproblemer af forskellig art og håndteres bl.a i form af negative kvitteringer.

For at reducere fejlraten og forbedre hastigheden på kommunikationen iværksattes i regi af MedCom et udredningsarbejde der resulterede i 16 anbefalinger. Nogle dels på kort sigt andre som initiativer på længere sigt.

Anbefalingerne går dels på SOR området, dels på EDI standarderne.

Initiativer til forbedring af EDI kommunikationen på kort sigt gennemføres i MC10 programmet hvor SOR området behandles i regi af SDS-Sundheds data Styrelsen. EDI standarderne i regi af MedCom. Begge dog i samarbejde.

De 16 initiativer er oplistet nedenfor i den af afklaringsgruppen vægtede orden:
Hvor opgaverne 10,11 og delvist 12 varetages SDS-SundhedsDataStyrelsen og de øvrige af MedCom.

Hvad går projektet ud på?
EDI kvalitetssikringen på de kortsigtede initiativer sker i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen og har til formål at kvalitetssikre og forbedre den eksisterende MedCom kommunikation, med særlig fokus på: 

 • Sundhedsvæsenets Organisations Register (SOR) 
 • Opfølgning på opfyldelse af gældende MedCom standarder 
 • Certificering af IT systemer 
 • Syntaks – og kommunikationsregler 
 • Negative og positive kvitteringer 
 • Forsinkelser og transmissionstider 
 • Feltlængder i eksisterende MedCom standarder

Initiativerne baseres på listen i figen og omfatter i regi af MedCom at der iværksættes. 

Aktiviteter til at:

 1. Reducere de negative kvitteringer til 25 % af niveauet pr. 1.jan 2016 som supplement til Danske Regioners tidligere initiativ på området.
 2. Optimere forsendelsestiderne af henvisninger til sygehuse, så henvisninger er maksimalt 10 min. undervejs fra lægepraksis til modtagende sygehusafdeling ved udgangen af 2017.
 3. Alle primærsektorens systemer der sender henvisninger anvender pakketabellen.
 4. Der kortlægges hvilke IT systemer der kommunikerer EDI forsendelser i Regioner og deres status for anvendelse af EDI, herunder feltlængde håndtering og overholdelse af syntaks og kommunikationsregler.
 5. Alle hospitals-IT systemer der kommunikere med EDI er aftestede og godkendte til eksisterende MedCom standard.
 6. Alle systemer i primærsektoren re-testes på modtagelse af laboratoriesvar og afsendelse af henvisninger inden udgangen af 2017.
 7. Lave migreringsforsøg til WS fælles med: Modernisering af MedCom kommunikationen.
 8. Udarbejde forslag til automatisk konvertering mellem EDI og XML.
 9. Understøtte SOR initiativer til sikring af datakvaliteten, opdateringen og anvendelsen af SOR informationerne.

Aktiviteterne tager udgangspunkt i kortsigtede aktiviteter som du finder her.

Migrering til nye webservice og XML standarder varetages i MedCom projektet: Modernsiering af MedCom kommunikationen.

Målsætning
Formålet er at der i perioden 2017-2018:

 1. Vil ske reduktion i fejlraten på EDI forsendelser med 75 % målt i forhold til antal negative kvitteringer der sendes og at der er systematisk overvågning og håndtering af disse.
 2. Vil henvisningen være klar på sygehuset inden 10 min efter den er afsendt fra henvisende læge. For udvalgte områder straks vha. Webservices.
 3. Systemer der sender/modtager EDI på sygehusene vil være testede og håndterer meddelelserne korrekt. Herunder feltlængder der kan håndteres.
 4. Sikres at lægesystemer viser laboratoriesvar i forhold til dagens standard.
 5. Adressering af henvisninger er korrekte og indhold fyldestgørende så FAX brug undgås.
 6. Valgfrihed mellem EDI og XML kommunikation =gradvis migrering mulig.
 7. Fastlægge regler for håndtering af mangelfuld opfyldelse af kravene og kvaliteten i EDI forsendelserne.

Resultatet er at der ved udgangen af 2018 vil være sikkerhed for at 99 % af alle henvisninger er fremme indenfor aftalt tid, og til rette modtager. Antallet af tilfælde hvor der skal håndteres negative kvitteringer reduceres væsentligt. Procedure for håndtering af negative kvitteringer findes i alle regioner.