Opdateret 18. marts 2020

Modernisering af infrastruktur

Baggrund

Samtlige sygehuse, laboratorier, kommuner, apoteker og praksisydere anvender rutinemæssigt MedCom kommunikation i det daglige samarbejde. MedComs standarder er indarbejdet i mere end 150 IT-systemer, og der udveksles månedligt ca. 5,5 millioner MedCom dokumenter mellem parterne.

MedCom kommunikationen bestod oprindeligt kun af EDIFACT beskeder udvekslet via det kommercielle VANS-net. I takt med den teknologiske udvikling og fællesoffentlige beslutninger er der løbende gennemført moderniseringer af både standarder og distributionsmetoder. MedComs standarder anvendes således aktuelt på fire forskellige måder, der sameksisterer parallelt:

 • EDI/OIOXML beskeder sendes via VANS-nettet (fx epikriser og genoptræningsplaner)
 • EDI sendes til central database, hvorfra der videresendes (fx henvisningshotellet)
 • OIOXML dokumenter udstilles via webservice direkte på Sundhedsdatanettet (fx laboratorieområdet)
 • OIOXML- og HL7-dokumenter deles online via centralt repository og den Nationale Service Platform (fx hjemmemonitorerings -og PRO data)

En stor del af den tværsektorielle dataudveksling foregår imidlertid stadig som standardiserede beskeder via VANS-nettet. Den danske sundhedssektor står samtidig overfor organisatoriske ændringer, der fordrer et understøttende paradigmeskifte i MedCom kommunikationen:

 • Færre, højt specialiserede sygehuse med kortvarige patientløb og hurtig overlevering af patienter til opfølgning i kommuner og praksissektoren
 • Tæt og parallelt samarbejde mellem kommuner, praksissektor og specialister på sygehuse om behandling, pleje og omsorg

Patienter og borgere, der fra eget hjem i stigende grad aktivt tager del i håndteringen af egen helbredssituation.

Formål

Samlet set er formålet at afprøve en modernisering af den infrastruktur, der ligger til grund for landsdækkende anvendelse af MedCom standarder, for at løfte kvaliteten af dataudvekslingen. Konkret anvises og afprøves MedCom kommunikationens muligheder for

 • At stille relevante data til rådighed for onlinedeling på forespørgsel fra sundhedsfaglige parter i samarbejde om patient- og borgerforløb
 • At understøtte hurtig, stabil og sikker overlevering af relevante datasæt, når patientansvaret entydigt skifter mellem sektorer
 • At opsamle og dele data fra borgerens eget hjem og stille data til rådighed for borgeren selv, bl.a. på sundhed.dk og mobile platforme

Målsætning

Projektet udgør den praktiske udmøntning af initiativ 2.1 i Strategi for Digital Sundhed 2018-2022: Bedre, hurtigere og mere sikker digital kommunikation mellem sektorer, hvor det fremgår:

"Gennem de seneste 15-20 år er der sket en gennemgribende digitalisering af de mest almindelige beskeder, der sendes mellem sundhedsvæsenets sektorer, fx henvisninger og recepter. For borgere har det styrket sammenhængen i sundhedsvæsenets indsats, da relevante oplysninger om fx en plejehjemsbeboer lettere kan fremsendes til regionen, hvis borgeren kommer på hospitalet. For at understøtte hurtigere, mere sikker og fleksibel kommunikation har initiativet til formål at gennemføre en modernisering af det tekniske grundlag for kommunikationen, så der frem for punkt-til-punkt kommunikation, hvor kommunikationen sker fra én bestemt afsender til én bestemt modtager, igangsættes en omlægning til online deling af data og mere tidssvarende og mere sikre teknologiske platforme."

Når moderniseringen af infrastrukturen er gennemført er der skabt teknisk sammenhæng mellem den allerede udbredte meddelelsesbaserede MedCom kommunikation og de nye muligheder for online deling af data, baseret på næste generation af MedCom standarder.

Den tekniske sammenhæng sikrer

 1. Mulighed for at kombinere meddelelseskommunikation med datadeling
 2. Mulighed for omlægning af kommunikationsmønstre fra meddelelseskommunikation til datadeling
 3. Mulighed for deling af data på portaler og mobile enheder
 4. Mulighed for glidende migrering fra meddelelseskommunikation til datadeling

Illustration af teknisk sammenhæng forklares i nedenstående 4 eksempler

(Illustration af teknisk sammenhæng forklares i nedenstående 4 eksempler)

Eksempel 1: Sygehuset kan fortsat fremsende en børneepikrise direkte til barnets praktiserende læge (meddelelseskommunikation), som afslutning på et indlæggelsesforløb og overlevering af barnet til opfølgning hos egen læge. Men det vil samtidig være teknisk muligt for den kommunale sundhedspleje på eget initiativ at hente den samme epikrise på forespørgsel (datadeling). Løsningen kombinerer meddelelseskommunikation med datadeling.

Eksempel 2: Alle relevante dele af kommunen kan abonnere på adviseringsservice, der indeholder opdateret information om en borgers indlæggelsesstatus på sygehuset. Advis-informationen autogereres på baggrund af sygehusets tidstro administrative registreringer. Løsningen er en omlægning af den allerede udbredte advis-kommunikation fra sygehuse til kommuner fra meddelelseskommunikation til datadeling.

Eksempel 3: Alle meddelelser og datadelingsservices gøres via infrastrukturen tilgængelige til udstilling af data på portaler og mobile enheder. Eksempelvis kan epikriser blive en integreret del af Sundhedsjournalen på sundhed.dk og samtidig stilles til rådighed for borgerrettede APPs.

Eksempel 4: Region X er på vej i udbud med sin EPJ-løsning og ønsker derfor ikke at omlægge Advis-kommunikationen fra meddelelseskommunikation til datadeling, før den nye EPJ-løsning er anskaffet og fuldt implementeret. Region Y er imidlertid sammen med områdets kommuner klar til en koordineret omlægning til datadeling. Kommunernes borgere indlægges både i Region X og Y og der er derfor brug for, at Region X’s meddelelsesbaserede advis’er i infrastrukturen gøres tilgængelige for datadeling, så kommunerne kan udfase modtagelse af advis-meddelelser og omlægge til datadeling. Løsningen muliggør, at den koordinerede omlægning sættes i gang, selvom ikke alle parter er klar samtidig.