Opdateret 2. januar 2018

Modernisering af MedCom-kommunikationen

Baggrund
MedComs standarder anvendes i den danske sundhedssektor på fire forskellige måder:

 • EDI-/XML-beskeder sendes via VANS
 • XML udstilles via webservice på Sundhedsdatanettet (SDN)
 • XML/HL7 uploades/downloades via central database
 • EDI sendes til central database, hvorfra der videresendes

MedCom-kommunikationen er indholdsmæssigt baseret på dansk profilering indenfor rammerne af internationale standarder og vedtagne klassifikationer og kodesystemer.
Udviklingen i MedCom-kommunikationen er sket parallelt med andre fællesoffentlige, fællesregionale og fælleskommunale infrastrukturinitiativer.

Fællesoffentlige referencearkitekturer for deling af dokumenter og billeder, samt opsamling af helbredsdata i borgerens eget hjem, peger på nye internationale standarder, herunder HL7.

Hvad går projektet ud på?
Konkret vurdering og praktisk afprøvning af overgang til standarder i HL7-familien, vurderet i forhold til praktiske erfaringer og fælles udfordringer i den nuværende MedCom kommunikation.

Vurderingen foretages dels på baggrund af konkrete mapningsøvelser mellem OIOXML-udgaverne af MedComs standarder for ”den gode korrespondance” og ”det gode laboratoriesvar” og hhv. HL7/CDA og HL7/FHIR.

Dels i form af afgrænset pilotafprøvning af samme.

Afprøvningen evalueres i forhold til HL7-standardernes evne til:

 • At sikre hurtigere implementering, herunder gennem adgangen til allerede eksisterende tools og kodebiblioteker i internationale HL7 communities
 • Øget fleksibilitet og lettere versionsskifter gennem HL7-standardernes muligheder for at understøtte forskellige udvekslingsmetoder og varierende behov for integreret genbrug af data hos modtager, herunder modtagelse og integreret visning af ukendt dataindhold i form af CDA dokumenter med flere struktureringsgrader
 • Forbedret bilagshåndtering gennem indlejring af bilagsmateriale i hoveddokumentet i stedet for parallel fremsendelse af hoveddokument og bilag.
 • Understøttelse af innovation gennem nyttiggørelse af HL7-/FHIR-standardens muligheder for at understøtte bilaterale afprøvninger af nye/udvidede kommunikationsbehov, som en del af allerede implementerede standarder

En omlægning af den nationalt udbredte MedCom-kommunikation er en langvarig og ressourcekrævende proces, der derfor nødvendiggør anvisning af migreringsmuligheder. Derved undgås en situation, hvor alle parter skal skifte standarder og infrastruktur samtidig. Migreringen nødvendiggør især driftsservices, der muliggør fuldautomatisk mapning mellem formater (fx OIOXML og HL7) og driftsservices, der fuldautomatisk styrer, hvilke formater den enkelte modtager kan håndtere.

Initiativet forholder sig samtidig til brobygningsmuligheder mellem den eksisterende meddelelsesbaserede infrastruktur og infrastrukturelle tiltag, der er igangsat parallelt i sundhedssektoren:

 • Den fællesregionale XDS infrastruktur
 • Fælleskommunal KOMBIT infrastruktur
 • Fælles nationale services på NSP
 • Praksissektorens brug af fælles datahoteller
 • De østdanske regioners implementering af Sundhedsplatformen

Konkret skal projektet anvise og afprøve:

 • Online Webservice upload af laboratorierekvisitioner til WebReq
 • Online Webservice download af laboratoriesvar fra laboratoriedatabank
 • Online Webservice upload/download af henvisninger på henvisningshotellet
 • Sammenhæng mellem KOMBIT beskedfordeler og VANS på kommuneområdet
 • Brobygning mellem OIOXML/Den gode webservice og HL7 CDA/XDS i KIH Databasen
 • Beskrive set up for automatisk brugerafhængig konvertering mellem EDI/XML/HL7

Målsætning
Formålet er i perioden 2016-2017 at:

 • anvise og afprøve migreringsveje til online-dataudveksling for at give et praktisk input til fællesoffentlige beslutninger om bedre at kunne understøtte et samarbejdende sundhedsvæsen med kortvarige sygehusforløb
 • anvise og afprøve migreringsveje til overgang til nye standarder, der kan sikre hurtigere implementering, øget fleksibilitet, lettere versionsskifte, forbedret bilagshåndtering og understøttelse af innovation for at give et praktisk input til fællesoffentlige beslutninger om ibrugtagning af moderne internationale standarder
 • beskrive setup for automatisk brugerafhængig konvertering mellem EDI/XML/HL7

Herudover bidrager MedCom aktivt til det nationale arbejde med anvisning og afprøvning af IT-arkitektur til understøttelse af komplekse patientforløb forankret i Sundhedsdatastyrelsen.