Opdateret 18. oktober 2021

Nyhedsbrev - 04. oktober 2021

 

Velkommen til det første moderniseringsnyhedsbrev!

MedCom moderniserer-logo

I dette første nyhedsbrev vil vi gerne starte med at fortælle hvorfor MedCom overhovedet skal modernisere og hvad grundstenene er for processen.

Længere nede vil du også kunne læse lidt om MedComs deltagelse i E-sundhedsobservatoriet årskonference i Odense senere i oktober  – og hvordan det relaterer sig til moderniseringsprocessen.

Rigtig god læselyst!
 

Modernisering af MedCom-standarder


Hvorfor er det vi skal modernisere?
MedCom har siden 1994 udarbejdet og udbredt standarder for deling af sundhedsdata mellem IT- systemerne i alle dele af sundhedsvæsenet. Vores standarder er indbygget i mere end 150 IT-systemer, anvendes mere end 5,5 mio. gange om måneden og er som sådan blevet en driftskritisk forudsætning for sammenhæng i patienternes forløb.

Der er i dag bred enighed om, at det tekniske fundament for standarderne (UN-EDIfact) er forældet og tilsvarende bred enighed blandt beslutningstagere, IT-arkitekter og IT-leverandører om, at EDIfact’en skal udskiftes med den internationalt foretrukne og teknologisk tidssvarende standard FHIR, som huses af den internationale standardiseringsorganisation HL7. Samtidig har vi i de sidste 25 år oparbejdet en teknologisk gæld, hvorfor vi har brug for denne moderniseringsindsats.

Hvorfor FHIR?
FHIR er blevet valgt som fremtidssikringen af MedCom-standarder i tæt samarbejde med IT-leverandører og IT-arkitekter. Det er den blevet gjort fordi FHIR bl.a. sikrer teknologisk opgradering, understøtter en globalisering af den danske sundheds-it-udvikling samt letter de fremtidige revideringer af MedComs standarder.

Formanden for den danske HL7-affiliate som er etableret under Dansk Standard, Jens Kristian Villadsen, fortæller også, at han er glad for at MedCom har valgt at anvende FHIR, da det giver MedCom muligheden for at stå på skuldrene af 30-års etableret knowhow, funktionalitet samt alene det at komme med i et fællesskab, som FHIR i høj grad er. I HL7-sammenhænge generelt, taler man stort set kun om FHIR som fremtidens format. Du kan i øvrigt se hele videoklippet med Jens Kristian Villadsen 
her.

Fra global til lokal
Når man benytter sig af en international standard, så er det naturligvis vigtigt at omsætte den til en dansk kontekst. Kunsten består derfor i at anvende mest muligt fra den internationalt aftalte model og indenfor denne rammeaftale have danske præciseringer, der i sidste ende udgør veldefinerede ”byggeklodser”, der sættes sammen til den danske standard.

Byggeklodserne indeholder bl.a. ”patient”, herunder CPR-nummer, mens andre klodser skal bygges og udvikles fra bunden når behovet opstår. Her er en tæt dialog med særligt IT-leverandørerne vigtig.

Fordele for IT-leverandører
Der er en række muligheder for at fremme og lette leverandørernes overgang til FHIR. Dette gælder bl.a. datamodeller der er forberedt til HL7 og FHIR, ensretning af alle MedComs standarder efter FHIR-standarden i en planlagt proces samt at forskellige danske FHIR-initiativer koordineres tættere.

Hvad er udfordringen?
FHIR-standarden skal ikke kun anvendes til nyudvikling og innovation, men skal også understøtte en allerede indarbejdet driftskritisk dataudveksling mellem alle parter i sundhedsvæsenet. Desuden er FHIR stadig en ny teknologi for mange IT-leverandører og en initialinvestering i omlægningen er nødvendig hos både leverandører og kunder.

Samarbejde og mere samarbejde
Opgavens og investeringens størrelse taget i betragtning, er det af afgørende betydning, at sundhedsvæsenets parter indgår i et forpligtende samarbejde med plads til tidsmæssige forskelle i den enkelte organisations implementering, og at samarbejdet med IT-leverandørerne udmønter sig i en prissætning, der står mål med gevinsterne.

Analyse af priser og økonomi
For at få bedre overblik over investeringens størrelse og IT-leverandørernes prissætning, er det besluttet at igangsætte en analyse. Analysen vil fokusere på de vigtigste omkostningsdrivende aktiviteter i IT-leverandørernes udvikling af FHIR-standarderne, og hvordan gevinsterne ved FHIR-standarden vil påvirke omkostningerne over tid.

Sammen med en vurdering af FHIR-standardens modenhed på verdensplan, er det målet, at analysen skal sikre den optimale timing af den samlede udfasning af EDIfact til fordel for HL7/FHIR.

 

 

Vi deltager i årets E-sundhedsobservatorie

Årets E-sundhedsobservatorie i Odense foregår i år d. 12. og 13. oktober i konferencehuset Odeon. D. 13. oktober kl. 11 holder standardkonsulent Ole Vilstrup Møller oplæg om pilotafprøvningen af moderniseret meddelelseskommunikation.

I oplægget præsenteres planerne for den nye infrastruktur og de nye meddelelsesformater samt gevinsterne ved overgangen til begge.


Se det samlede programoverblik her.

Desuden deltager MedCom også med egen stand, hvor vi vil være at finde begge dage. Her kan du også møde os og få en god snak om bl.a. MedComs moderniseringsaktiviteter.

Vi håber at se dig i Odense!