Opdateret 24. februar 2022

Nyhedsbrev - 11. februar 2022

I dette nyhedsbrev får du et samlet overblik over analyseresultaterne af it-leverandørernes prissætning af MedComs FHIR-standarder. Herunder kan du også læse hvor vi pt. står og hvad processen er herfra. 

Rigtig god læselyst!
 

 

Baggrund for analysen
MedCom har de seneste tre år forberedt den praktiske implementering af den internationalt foretrukne FHIR-standard i tæt samarbejde med parterne og it-leverandører til regioner, kommuner og praksissektor. MedCom frigav i februar 2021 de første to FHIR-standarder, og den 10. juni 2021 godkendte MedComs styregruppe en implementeringsplan for disse. I forlængelse heraf blev det fremlagt, at den første it-leverandørs prissætning af udviklingsopgaven af de moderniserede standarder markant overstiger det forventede prisniveau, hvilket førte til beslutning i Den nationale bestyrelse for sundheds-it om igangsætning af en analyse af økonomi, omkostningsdrivere og timing vedr. modernisering af MedComs meddelelser.
 
Analysen er gennemført i perioden fra oktober 2021 til januar 2022 af Deloitte, og er baseret på interview med repræsentanter for alle sektorer og en række it-leverandører, med berøring af alle sektorer. Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Sundhedsministeriet og Sundhedsdatastyrelsen har også deltaget.
 
Et særligt perspektiv i analysen er den beskedbaserede kommunikation, som er udviklet over mange år og løbende tilpasset gældende arbejdsdeling mellem sygehuse, kommuner og praksissektor i det danske sundhedsvæsen. Analysen forudsætter Sundhedsdatastyrelsens målbillede for fremtidens meddelelseskommunikation fra 2020 og beslutningen om udfasning af EDIFACT. Målbilledet anviser et fortsat behov for meddelelsesudveksling, men kombineret med datadeling. MedCom har i moderniseringsplanen derudover udpeget enkelte standarder, hvor der foreslås en entydig overgang fra dataforsendelse til datadeling.
 
Analysens resultater
Dialog med it-leverandørerne viser dels, at valget står mellem OIOXML og HL7/FHIR, da HL7/CDA-standarden ikke vurderes egnet til MedCom-moderniseringen, og dels, at omkostningerne ved moderniseringen kan kategoriseres efter 3 generelle omkostningsdrivere:
  1. Engangsomkostning ved etablering af FHIR-baseret udveksling af meddelelser
  2. Udvikling af FHIR-ressourcer, uafhængigt af dataudvekslingsmetode (forsendelse eller deling)
  3. Omfang af ændringer i indhold og flow, uafhængigt af valg af standard (OIOXML eller FHIR)
Dialogen med både kunder og it-leverandører peger på, at de største omkostninger i moderniseringen vil være relateret til pkt. 3: Ændringer i kommunikationens indhold og flow, der vedrører dataudvekslingens evne til at understøtte det samarbejdende sundhedsvæsen og ikke valget mellem de tekniske standarder eller dataudvekslingsmetode. Analysen af omkostningsdrivere viser ingen varige gevinster ved at udskyde den planlagte modernisering.

Analysen viser, at det ikke er retvisende at ekstrapolere prissætningen for de første to standarder til at repræsentere de samlede forventede omkostninger for moderniseringen. Samtlige interviewede it-leverandører har således vurderet, at der er nogle engangs­omkost­ninger ved meddelelsesbaseret FHIR-kommunikation, da disse komponenter kan genbruges. Dertil kommer en forventning om besparelser på udviklingstid, hvis FHIR-ressourcer underlægges solid governance, så de kan genbruges på tværs af MedComs FHIR-standarder og koordineret med andre danske FHIR-initiativer i regioner og kommuner.

Der er samstemmende udsagn om, at uanset hvilket standardformat de fremtidige udvekslinger af data baseres på, så er det væsentligste omkost­ningselement de forretningsrelaterede ændringer i indhold, arbejds­gange og brugergrænseflader. Det betyder også, at omkostningerne ved alternative scenarier for moderniseringen vil være betydelige, da der uanset de teknologiske valg er behov for indholdsmæssige ændringer, hvor følgende er særligt presserende:
  • Sygehusenes advisering af kommunerne om akut-ambulante patienter og bredere nyttiggørelse i kommunerne
  • Forbedret korrespondancemeddelelse til understøttelse af social- og sundhedsområdet og Sundhedsaftaler
  • Forbedret henvisningsflow jf. Økonomiaftalen for 2022
  • Kliniske behov på laboratorieområdet, fremsat af de regionale laboratorier og kliniske selskaber
Der er foretaget en afdækning af HL7-/FHIR-standardens ibrugtagning inter­nationalt samt gennemført interviews med et antal internationale kontakter. Afdækning og interviews viser dels, at FHIR-standarden allerede er i omfattende brug internationalt, og dels, at den udbredte danske brug af meddelelses­baseret kommunikation generelt ikke findes tilsvarende udbredt i andre lande. I et internationalt perspektiv vurderes Danmark derfor ikke at være first-mover på ibrugtagning af FHIR generelt set, men derimod på storskalaanvendelse af FHIR til meddelelseskommunikation.
 
Den fortsatte proces
Analysen er behandlet i MedComs styregruppe på et ekstraordinært møde den 18. januar 2022. Der er blandt parterne i MedComs styregruppe fortsat en fælles erkendelse af behovet for modernisering af MedCom-kommunikationen og ikke mindst de presserende sundhedsfaglige behov for indholdsmæssige opdateringer af standarderne. På mødet var der imidlertid ikke enighed blandt parterne om, hvilket af de opstillede scenarier, der skal lægges til grund for den endelige udfasning af EDIfact-standarderne.
 
Af samme grund blev den planlagte forelæggelse i Den nationale bestyrelse for sundheds-it den 2. februar 2022 udsat til næste bestyrelsesmøde, der er planlagt til den 7. april 2022. I mellemtiden har MedCom fokus på:
  • at opnå en dybere forståelse af potentielle bekymringer ved FHIR-standardens anvendelse til meddelelseskommunikation
  • en fortsat drøftelse af den fremtidige balance og sammenhæng mellem datadeling og dataforsendelse for MedComs usecases og standarder
  • kvalificering af den påkrævede økonomiske investering hos parterne
I det næste nyhedsbrev kan du glæde dig til at læse mere om et andet spor i MedCom-moderniseringen; nemlig moderniseringen af infrastrukturen.