Opdateret 20. oktober 2022

Nyhedsbrev - 17. december 2021

I dette nyhedsbrev vil du blive klogere på moderniseringsplanen og i hvilken rækkefølge MedCom-standarderne skal omlægges fra EDIfact til HL7/FHIR…
 
…og så vil vi gerne nederst i nyhedsbrevet sige tak!
 
Rigtig god læselyst!
 

MedCom-moderniseringen kommer i bølger

Arbejdsprogrammet for MedCom12 (2021-2022) blev i andet halvår af 2020 fastlagt i en bred proces med efterfølgende behandlinger i MedComs styregruppe og Den nationale bestyrelse for sundheds-it. Under overskriften ”Modernisering har topprioritet” blev der bl.a. fastlagt en overordnet og flerårig bølgeplan for, i hvilken rækkefølge MedComs mange standarder skal omlægges fra EDIfact og OIOXML til HL7/FHIR:
 
  • Spydspidser: Advisering om sygehusophold og korrespondancemeddelelse
  • Henvisninger og epikrise/afslutningsnotat
  • Laboratorierekvisition og -svar
  • Indlæggelses- og udskrivningsrapport samt genoptræningsplan
  • Øvrige standarder og journaludvekslingsformater
 
Sundhedsfaglige behov driver moderniseringen
Undervejs i MedCom12-processen var der blandt parterne og it-leverandørerne forskellige synspunkter på, om omlægningen til FHIR skulle foretages som en rent teknisk omlægning uden indholdsmæssige ændringer, eller om de kliniske behov for indholdsmæssige ændringer skulle være drivende for moderniseringen. Omdrejningspunktet for dilemmaet var, om en rent teknisk tilgang tidsmæssigt ville forkorte omlægningen, samt forskellige synspunkter på de økonomiske konsekvenser på kort og længere sigt. Det var således forventningen, at en rent teknisk omlægning på kort sigt er billigere, men at sundhedssektoren på længere sigt risikerer at skulle investere dobbelt i MedCom-standarderne, da de forretningsmæssige behov for dataudveksling ændres over tid som en naturlig konsekvens af en sundhedssektor i konstant bevægelse.
 
Denne overordnede diskussion overhales i stigende grad af en virkelighed, hvor langt hovedparten af MedComs standarder mødes med sundhedsfaglige ønsker om indholdsmæssige opdateringer.
 
En vigtig del af MedComs kvalitetsstyringssystem indebærer løbende og systematisk opsamling af sundhedsfaglige og forretningsmæssige behov for at justere i gældende standarder. Da standarderne anvendes sundhedsfagligt af mange parter i den daglige drift af det sammenhængende sundhedsvæsen, vil tilsvarende mange it-systemer typisk være berørt af justeringerne, der derfor kun kan realiseres via en tætkoordineret planlægning, investering, systemudvikling og implementering. Aktuelt er der i særlig grad sundhedsfagligt behov for følgende justeringer:
 
  • Advis om sygehusophold bør udvides til også at omfatte akutambulant aktivitet og patientens orlov fra sygehusophold, ligesom der bør indføres obligatorisk kvittering for dataudvekslingen, så det sikres, at ingen patienter falder mellem stolene i samarbejdet mellem sygehus og kommuner.
  • Korrespondancemeddelelsen bør optimeres med forbedret bilagshåndtering, udvidet tekstfelt, foruddefinerede emnekategorier, angivelse af prioritet og muligheden for ”røde tråde” i indbakkerne. Alle parter i alle dele af sundhedsvæsenet vil have glæde af forbedringerne, der i særlig grad vil muliggøre en længe efterspurgt digital understøttelse af samarbejdet mellem psykiatri- og socialområdet.
  • Laboratoriesvar for klinisk biokemi, immunologi, mikrobiologi og patologi bør opdateres til håndtering af flere analysesvar, diagnoser og referenceområder for at afspejle den almindelige udvikling i de laboratoriemedicinske analysemetoder. Opdateringerne er stærkt efterspurgte af de kliniske selskaber, for at opretholde patientsikkerheden i det daglige samarbejde mellem laboratorier, sygehusafdelinger, praksislæger og de nationale databaser.
  • Henvisningsflowet mellem lægepraksis og sygehuse bør på Sundhedsstyrelsens anbefaling optimeres i de involverede journalsystemers anvendelse af standarderne for henvisning, bookingsvar og korrespondancemeddelelse gennem etablering af ”røde tråde” i indbakkerne, advarsel om manglende bookingsvar og information om viderevisitering til fx privathospitaler.
  • Kommunehenvisningen bør opdateres til en generisk henvisning fra sygehuse og lægepraksis til kommunale sundhedstilbud med faste kategorifelter, der sikrer præcis sortering og håndtering hos den modtagende kommune. Behovet aktualiseres af de kommende telemedicinske tilbud i kommunerne, der forventes kun at være et første skridt i en løbende videreudvikling af de kommunale sundhedstilbud i det nære sammenhængende sundhedsvæsen.
 
Mens vi venter på FHIR
MedComs styregruppe drøftede på møde den 1. december 2021 håndteringen af de mest påtrængende sundhedsfaglige og forretningsmæssige behov for justeringer af MedComs standarder. Der var også i styregruppen bred forståelse for vigtigheden af de skitserede behov. Da analysen af leverandørernes prissætning af FHIR forventes at være færdigbehandlet i 1. kvartal 2022, besluttede MedComs styregruppe ikke at forholde sig til en plan B for moderniseringen, før resultatet af FHIR-analysen er kendt. Denne konklusion blev forelagt Den nationale bestyrelse for sundheds-it på møde den 10. december 2021, som en del af midtvejsrapporteringen for det samlede MedCom12-arbejdsprogram.
 
Tak for i år – og på gensyn!
2021 er ved at gå på hæld, og vi går et spændende 2022 i møde. Her ser vi frem til at kunne planlægge hvordan og hvornår vi griber ændringerne af standarderne an, så vi imødekommer de nye forretningsmæssige behov som vi er sat i verden til at understøtte. Tak fordi du har fulgt nyhedsbrevet i 2021 – vi glæder os til at informere og involvere dig endnu mere i 2022.
 
MedCom ønsker dig en glædelig jul og et godt nytår. 🎄🎆