Opdateret 24. maj 2022

Nyhedsbrev - 20. maj 2022

I dette nyhedsbrev kan du læse mere om den internationale anvendelse af FHIR og brugen af messaging vs. datadeling. Nederst i nyhedsbrevet kan du også kort læse om, hvilken umiddelbar betydning regeringens udspil til digitaliseringsstrategien har for MedCom-moderniseringen.

Rigtig god læselyst!
 

International anvendelse af FHIR

Det er ingen hemmelighed, at MedCom arbejder hen imod et standardkatalog med flere og flere FHIR-profileringer af MedComs standarder. Det er ikke kun i Danmark og hos MedCom at FHIR er på vej frem. I Deloitte-rapporten ”Analyse af økonomi, omkostningsdrivere og timing vedrørende modernisering af MedComs meddelelser” som blev offentliggjort i januar 2022, har Deloitte taget et kig på, hvad der sker i udlandet. Konklusionen er, at FHIR er i omfattende brug internationalt. USA, Storbritannien og Norge er blandt de lande som har taget FHIR mest i brug. Men standarden vinder også frem i Finland, Holland, Tyskland, Canada og Australien.
 

Messaging eller datadeling?

FHIR anvendes primært som API-baseret datadeling i de lande, rapporten dækker over. MedCom anvender som bekendt primært meddelelser/beskedforsendelse, eller ”messaging” som det hedder i FHIR-sprog. I Danmark er vi generelt langt fremme med messaging. Det grunder i den måde hvorpå det danske sundhedsvæsen er opbygget. Der udveksles i øjeblikket 15 millioner MedCom-beskeder pr. måned i Danmark mellem sygehuse, lægepraksis og kommuner (du kan følge med i MedComs statistikker her). Meddelelserne bruges til at give stafetten videre, så at sige, til det næste led i kæden. Der er tale om
  • Henvisninger, bookingsvar og epikriser
  • Laboratorierekvisitioner og laboratoriesvar
  • Sygehus-hjemmepleje meddelelser ved sygehusophold
  • Korrespondancer, genoptræningsplaner og fødselsanmeldelser
Fordelen ved denne stafet er, at der er en klar ansvarsoverdragelse fra afsender til modtager. Når MedCom trinvist skal omlægge standarderne til FHIR, laves en vurdering af, hvorvidt hver standard fortsat skal baseres på messaging eller om den skal omlægges til datadeling, hvor relevante parter kan tilgå data fra deres systemer, eller en kombination. Dette drøftes og besluttes sammen med dem, som skal anvende de enkelte standarder.
 

Hvor er vi med moderniseringen nu?

På mødet i MedComs styregruppe den 9. marts og i den Nationale bestyrelse for sundheds-IT blev følgende godkendt:
  • implementeringsplanerne for korrespondancemeddelelsen og advis om sygehusophold i FHIR justeres med hensyntagen til de regionale behov for tilsvarende OIOXML-formater i en overgangsperiode, som minimum svarende til MedCom13-perioden (2023-2025).
  • at der udarbejdes et estimat for omkostningerne forbundet med implementeringsplanerne, herunder til systemudvikling i alle tre sektorer, konvertering mellem OIOXML og FHIR, samt MedComs husning af dokumentation, test og certificering i de to parallelle formater.
  • at der udarbejdes forslag til pilotafprøvning af FHIR-baseret dataudveksling på den moderniserede infrastruktur, for at opnå erfaring med det fulde potentiale ved modernisering af MedCom-kommunikationen.
  • at roadmap for moderniseringen af MedComs standarder styres af forretningsmæssige behov for indholdsmæssige ændringer og omfatter analyse og aktiv stillingtagen til, om de forretningsmæssige behov bedst understøttes ved datadeling eller meddelelseskommunikation.
  • at udgiftsbehov og ambitioner for modernisering i lyset af kommende ØA23 skal drøftes. 
MedComs styregruppe mødes næste gang den 1. juni, hvor der vil blive fulgt op på beslutningen om det videre arbejde.
 

Udspil til ny digitaliseringsstrategi

Torsdag den 5. maj kom regeringen med udspil til ny digitaliseringsstrategi. Heri afsættes 45 mio. kroner over årene 2023-2026 til "Modernisering af digitale meddelelser i sundhedsvæsenet" (initiativ 32). 

Staten afsætter dermed 45 mio.kr. som medfinansiering af regioners, kommuners og praksissektors implementering af MedComs første FHIR-standarder.