Opdateret 24. februar 2022

Nyhedsbrev - 21. februar 2022

I dette nyhedsbrev får du en status på moderniseringen af infrastrukturen. Herunder får du svar på hvorfor og hvordan vi moderniserer, hvor vi er i processen samt hvor vi bevæger os henad. Vi håber, at det vil give dig et konkret overblik.

Nederst finder du også materiale fra det spændende FHIR demo-webinar den 10. februar.

Rigtig god læselyst!
 

 

Hvor er vi i processen? 
Lad os starte med at ridse op, hvor vi pt. er med moderniseringen af infrastrukturen. Parterne er i øjeblikket ved at finpudse programmel og integrationer frem mod næste skridt, som er en teknisk afprøvning af den moderniserede infrastruktur. Denne afprøvning afholdes som en Connectathon den 2. marts 2022, hvor forskellige kommunikationsscenarier såvel som fejlscenarier testes af i et lukket testmiljø i Odense. Diverse scenarier fra Connectathon-dagen optages og bliver efterfølgende lagt på MedComs hjemmeside samt LinkedIn, så alle med interesse har mulighed for at se, hvordan den tekniske afprøvning er forløbet. Du vil også få link til optagelserne direkte her i nyhedsbrevet.
Herefter, i uge 10-11, færdiggøres evalueringsrapporten, og i uge 13 afholdes sidste operationelle styregruppemøde med behandling af evalueringsrapporten. 

Men hvorfor skal vi modernisere infrastrukturen? 

Lad os nu bevæge os lidt mere op i et helikopterperspektiv. I dag udveksles de cirka 5,5 mio. månedlige MedCom-meddelelser mellem parterne i det danske sundhedsvæsen stadig som standardiserede meddelelser via VANS-nettet. VANS-nettet understøtter efterhånden ikke den fleksibilitet og det større behov for sikkerhed, som er påkrævet i den danske sundhedssektor, da der i dag er stigende fokus på mere kortvarige patientforløb, hurtig overlevering af patienter til opfølgning i kommuner og praksissektoren, samt – og ikke mindst - har patienter og borgere i stigende grad brug for adgang til egne sundhedsdata. Derfor er vi også nødt til at modernisere infrastrukturen, så vi kan følge med udviklingen.

Og hvordan skal vi så modernisere infrastrukturen? 
Den nye infrastruktur bygger på eDelivery, en løsning udviklet i regi af EU og baseret på åbne internationale standarder. Denne løsning gør det muligt at sende meddelelser på en standardiseret og sikker måde. Vi udarbejdede, i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og regioner, kommuner og lægepraksisser, et ’Målbillede for meddelelseskommunikation på sundhedsområdet’ tilbage i efteråret 2020. Her lød visionen således:

 
Effektiv digital meddelelseskommunikation på sundhedsområdet til gavn for borgere og sundhedspersoner via en sikker, robust, skalerbar generel infrastruktur baseret på velafprøvede åbne internationale standarder
 
Den samlede løsning kan, udover at sende meddelelser, dele disse i den eksisterende nationale dokumentdelingsinfrastruktur og skabe den nødvendige sporbarhed ved fejlsøgning i kommunikationsnetværket. Desuden arbejdes der på at indbygge en sikker adresseringskomponent i den fremtidige løsning.

Alt i alt skal den nye infrastruktur sikre: 
  • at antallet af forsinkelser og fejlforsendelser i høj grad reduceres, samt at fejlhåndtering og løsning af fejltilfælde er effektiv
  • at der eksisterer en meget høj beskyttelse overfor cyberangreb, hvilket er nødvendigt for en samfundskritisk sektor som sundhedsområdet
  • at nationale målsætninger om bedre sammenhæng i behandling, aktiv borgerinddragelse og datadrevet forebyggelse og behandling bliver indfriet
Dermed bliver nogle af hovedgevinsterne, at meddelelser i sundhedsvæsenet sendes sikkert, hurtigt og gennemsigtigt. 

Pilotafprøvningen
I 2021 til starten af 2022 (stadig igangværende) kører en pilotafprøvning af eDelivery, meddelelseskommunikation og dokumentdeling af meddelelser. Pilotafprøvningen har samlet set til formål at afprøve eDelivery som kerne i meddelelseskommunikationen med flere af de i målbilledet beskrevne sundhedsspecifikke kommunikationsaspekter samt forskellige løsningsmodeller for dokumentdeling. Dette er både internt mellem sundhedspersoner inden for sundhedsområdet, mellem sundhedspersoner i sundhedsområdet og fagpersoner uden for samt mellem sundhedspersoner i sundhedsområdet og borgeren. Pilotafprøvningen indhenter således erfaringer til at opnå et kvalitetsløft ved at modernisere MedCom-kommunikationen. Connectathon-dagen den 2. marts er her en vigtig del af pilotafprøvningen. Nedenunder kan du finde de deltagende parter i piloten. 

Hvad skal der ske efter piloten? 
Efter pilotprojektet skal erfaringerne indarbejdes i det endelige målbillede, hvorefter dette skal igennem en proces med høring hos sundhedsvæsenets parter, offentlig høring og endelig godkendelse i Det rådgivende udvalg for standarder og arkitektur (RUSA). Herefter er det op til organisationerne bag MedCom at beslutte det videre forløb. Det forventes at piloten endeligt fremlægges for MedComs styregruppe i juni måned.
Følgende parter deltager i pilotafprøvningen:
Region Hovedstaden, Herlev Kommune, Primærsektorens Leverandør Service Platform (PLSP) sammen med et lægepraksissystem fra MultiMed og under eDelivery-supervision fra Digitaliseringsstyrelsen og dokumentdelings- og Målbillede-supervision fra Sundhedsdatastyrelsen.

I pilotprojektet indgår decentrale komponenter fra Region Hovedstaden (Sundhedsplatformen, eDelivery Acces Point og integrationer), KMD (KMD Nexus EOJ og KMD Connect eDelivery Acces Point og integrationer), PLSP (Dokumentdelings repository og Min Læge-app), MultiMed (Lægepraksissystem, adresseringskomponent og eDelivery Acces Point), KOMBIT Beskedfordeler.
 
Centrale komponenter leveres af Trifork (Meddelelsesrepository, eDelivery Acces Point og integrationer), KvalitetsIT (hosting miljø og meddelelsesvisningskomponent) og NetCompany (eDelivery SMP og eDelivery Acces Point).
 

Præsentationer fra FHIR-webinaret

MedCom afholdte den 10. februar et webinar med 195 tilmeldte om introduktion til MedComs FHIR-univers samt en kort gennemgang af Implementation Guide (IG) for korrespondancemeddelelsen (KM)/CareCommunication. 

Du kan her finde optagelse, slides samt noter fra dagen.
God fornøjelse!