Opdateret 23. marts 2022

Nyhedsbrev - 22. marts 2022

I dette nyhedsbrev kan du læse mere om hvilken retning vi bevæger os i med moderniseringen af MedCom-standarderne - alt sammen med udgangspunkt i Deloitte-analysen -, herunder at Advis om sygehusophold og korrespondancemeddelelsen bliver implementeret i FHIR. 

Rigtig god læselyst!
 

Advis om sygehusophold og korrespondancemeddelelsen implementeres i FHIR

Konsulentfirmaet Deloitte har for MedCom og den nationale bestyrelse for sundheds-it gennemført en analyse af forventede omkostninger, kortlægning af cost drivere samt et internationalt perspektiv på modenheden af FHIR, for at styrke parternes grundlag for beslutning om det videre arbejde med omlægning af MedComs standarder til HL7/FHIR.

Analysen viser, at valget står mellem standardformaterne OIOXML eller FHIR, da CDA-standarden ikke vurderes egnet til MedCom-moderniseringen. Derudover viser den også, at omkostningerne ved moderniseringen kan kategoriseres efter tre generelle omkostningsdrivere:
  1. Engangsomkostning ved etablering af FHIR-baseret udveksling af meddelelser
  2. Udvikling af FHIR-ressourcer, uafhængigt af dataudvekslingsmetode (forsendelse eller deling)
  3. Omfang af ændringer i indhold og flow, uafhængigt af valg af standard (OIOXML eller FHIR)
Dialogen med både kunder og it-leverandører peger på, at de største omkostninger i moderniseringen vil være relateret til pkt. 3: Ændringer i kommunikationens indhold og flow der vedrører dataudvekslingens evne til at understøtte det samarbejdende sundhedsvæsen og ikke valget mellem de tekniske standarder (OIOXML eller FHIR) eller dataudvekslingsmetode (forsendelse eller deling).
 
MedComs styregruppe har drøftet analysen på møder hhv. den 18. januar 2022 og den 9. marts 2022, og den regionale vinkel på analysens anbefalinger er desuden drøftet på workshop mellem regionernes it-arkitekter, Sundhedsdatastyrelsen og MedCom den 11. februar 2022. Her var der enighed om, at
  • EDIfact og VANS bør udfases i overensstemmelse med Sundhedsdatastyrelsens målbillede for fremtidens meddelelseskommunikation
  • FHIR som indholdsmæssig standard er den foretrukne fremtidige standard i MedCom-sammenhæng - og det er vigtigt at prioritere standardisering af de grundlæggende FHIR-ressourcer i samspil mellem RUSA, HL7/Affiliate og MedCom
  • De forretningsmæssige behov er styrende for, om MedComs FHIR-standarder skal anvendes til datadeling, dataforsendelse eller en kombination herfra, ligesom integreret dataudveksling generelt skal vurderes i forhold til dataopslag (f.eks. Sundhedsjournalen) og direkte systemadgang (f.eks. SP-Link)
  • Korrespondancemeddelelse og advis om sygehusophold er også i fremtiden velegnede til dataforsendelse/FHIR messaging, men flere regioner har af interne årsager i en formentlig længerevarende overgangsperiode behov for opdaterede versioner i OIOXML, der 1:1 matcher FHIR-udgaverne
  • FHIR-udgaverne af korrespondancemeddelelsen og advis om sygehusophold skal være styrende for ambitionsniveauet i de tilsvarende OIOXML-versioner, for at eliminere de begrænsende bindinger til det forældede EDIfact-format
  • Som supplement til det videre arbejde med implementering af FHIR- og OIOXML-udgaver af korrespondancemeddelelsen og advis om sygehusophold på VANS-nettet, er der behov for pilotafprøvning af FHIR-baseret dataudveksling på den moderniserede infrastruktur (eDelivery og dokumentdelingsservice på NSP).
MedComs styregruppe drøftede den 9. marts 2022 desuden finansiering af de afledte udgifter hos både regioner, kommuner og praksissektor samt hos centrale aktører som MedCom og Sundhedsdatastyrelsen. Dette for hurtigst muligt at forpligte en igangsættelse af arbejdet med modernisering af MedComs standarder med henblik på mulige indspil til regeringens økonomiaftaler med kommuner og regioner om budgettet for 2023.
 
Indstillingerne fra MedComs styregruppe om det videre arbejde med national implementering af Advis om sygehusophold og korrespondancemeddelelsen i FHIR-format forelægges den nationale bestyrelse for sundheds-it den 6. april 2022.