Opdateret 5. maj 2022

Nyhedsbrev - 25. april 2022

Connectathon-afprøvningen: Et detaljeret overblik

I et tidligere nyhedsbrev for modernisering af infrastruktur orienterede vi om den nært forestående Connectathon, som løb af stablen d. 2. marts 2022 i Syddansk Sundhedsinnovations testhal i Syddanske Forskerparker, Odense, og som er kulminationen på det toårige pilotprojekt for modernisering af MedComs meddelelsesinfrastruktur.

Nu har du mulighed for at få et detaljeret indblik i, hvad der egentlig blev opnået til Connectathon. Nederst finder du også videooptagelser fra både oplæggene fra dagen samt selve afprøvningen.

Rigtig god fornøjelse!
 

Formålet med den tekniske Connectathon var

 • en afprøvning af meddelelseskommunikation samt monitorering for en række MedCom-meddelelser, og
 • en online dokumentdeling af meddelelser via den moderniserede infrastruktur. En detaljeret beskrivelse af afprøvningen for disse fokusområder findes i de efterfølgende afsnit.
Efter en vellykket Connectathon-dag fortalte projektleder Ole Vilstrup fra MedCom:
 
Afprøvningen gik over al forventning med stort engagement og commitment fra de deltagende parter. Afprøvningen er en historisk milepæl i at forbinde vigtige infrastrukturer i sundhedsvæsenet, meddelelseskommunikationen, dokumentdeling og kommunernes BeskedFordeler-infrastruktur med det formål at give klinikerne en bedre mulighed for at få et samlet overblik over patientens behandlinger. Derudover er et vigtigt mål også, at patienten og dennes pårørende får mulighed for at følge med i behandlingsforløb – og måske endda blive en mere aktiv part i patientens behandling. Endelig giver vi også sundhedsvæsenets it-drift et bedre overblik over, hvordan kommunikationen flyder og mulighed for at gribe mere præcist ind, hvis der er ”klumper” i strømmen.”
 
Meddelelseskommunikation via eDelivery understøtter således høj sikkerhed omkring forsendelse af meddelelser via signering, kryptering, tekniske kvitteringer og brug af sundhedsdatanettet. Med de samlede erfaringer fra den vellykkede tekniske pilotafprøvning er der skabt et solidt fundament for at skalere den moderniserede infrastruktur til et pilotprojekt, hvor eDelivery anvendes i daglig drift til udveksling af patientdata på et afgrænset område og med borgerrettede visninger af meddelelser delt på portaler og mobile enheder.
 

Afprøvning af meddelelseskommunikation og monitorering


Til Connectathon blev forskellige kommunikationsscenarier for en række MedCom-meddelelser afprøvet mellem region, kommune og praksissektor (præsentation af deltagerne findes nederst).
Formålet med afprøvning af meddelelseskommunikation og monitorering var at teste
 • pålidelig og sikker meddelelseskommunikation med eDelivery som kerne på Sundhedsdatanettet
 • kvitteringsflows
 • dynamisk national sundhedsadresseringsservice baseret på ”pakketabel-modellen” som hjælper til fremsøgning af modtagere af meddelelser (SML og SMP)
 • ”realtids”-monitorering af meddelelseskommunikation (Track and Trace)
 • borgerrettede visninger af Track and Trace i MinLæge-appen
For at afprøve meddelelseskommunikation med virkelighedstro scenarier blev der taget udgangspunkt i en patienthistorie, hvor følgende MedCom-meddelelser kom i spil: henvisning, epikrise, korrespondancemeddelelse, bookingsvar, indlæggelsesadvis, indlæggelsesrapport, plejeforløbsplan, udskrivningsrapport, udskrivningsadvis og kvitteringer.

I meddelelsesforsendelsen via den moderniserede infrastruktur afprøves også en række tekniske komponenter, som er afgørende for, at meddelelsen havner sikkert hos den ønskede modtager. Den overordnede meddelelseskommunikation mellem afsender- og modtagersystem inkl. centrale tekniske komponenter er illustreret i Figur 1 og viser forsendelse af en MedCom-meddelelse, eksempelvis en korrespondancemeddelelse, som sendes fra afsenders fagsystem, indpakkes i en SBDH-kuvert (svarende til VANSenvelope i dag) eventuelt via et lokalt meddelelsesmodul, gennem afsenders Access Point krypteret via AS4-forsendelse direkte til modtagers Access Point ved brug af eDelivery. I modtagers Access Point udpakkes meddelelsen fra SBDH-kuverten og kvitterer tilbage via en SBDH-kvittering (svarende til VANSenvelope-kvittering i dag). Meddelelsen kommer herefter ind i modtagers fagsystem, som sender en positiv MedCom-kvittering tilbage til afsendersystemet. I afprøvningen af meddelelseskommunikation blev den centrale adresseringskomponent i form af en tilpasset pakketabel succesfuldt anvendt. Pakketabellen sørger for dynamisk adressering af meddelelser med sammenhæng til SMP servicekatalog og SOR.


Figur 1: Illustration af meddelelseskommunikation med eDelivery i pilotafprøvningen

Til Connectathon blev meddelelsesmonitorering ved brug af en forsendelsesstatuskomponent afprøvet (Figur 2). KMD Connect har udarbejdet denne komponent, som anvendes til track-and-trace, i piloten. Afprøvningen af meddelelsesmonitorering viste, at track-and-trace opfylder sundhedsaktørers og borgeres behov for at kunne følge status såvel som historikken i et forløb, herunder i oprettelse af data, i forsendelsen og i tilgangen til data og særligt hvor meddelelser (fx en henvisning) videresendes. Dette betyder mere transparente og sporbare forløb, hvor både sundhedspersoner og borgere i nær realtid kan følge meddelelsesflow og forsendelseskæder. Samtidig er track-and-trace et understøttende værktøj ifm. daglig drift, kvalitetssikring af data og fejludredning, idet man langt hurtigere og nemmere vil opdage langsom forsendelse eller ikke-gennemført kommunikation.
Figur 2 illustrerer, hvorledes monitorering fungerer i den moderniserede infrastruktur, og hvordan det blev testet til Connectathon. Når en meddelelse sendes, fremsendes information om meddelelsen til forsendelsesstatuskomponenten. Det er muligt at opsamle og sende information til forsendelsesstatus komponenten fra flere steder i forsendelsesledende.
OBS.: I afprøvningen testes ikke opsamling af meddelelsesinformation fra samtlige markerede opsamlingssteder. 


Figur 2: Illustration af meddelelsesmonitorering i pilotafprøvningen

 

Afprøvning af dokumentdeling til Connectathon


Formålet med afprøvning af online dokumentdeling til Connectathon var at teste
 • FHIR repository som komponent i den nationale dokumentdelingsinfrastruktur
 • afprøvning af mapping af XDS-snitflader til FHIR-snitflader i forbindelse med registrering, søgning og læsning af dokumenter
 • NAS-notificering om nye meddelelser på en given borger
 • borgerrettede visninger af meddelelser i MinLæge-appen

Afprøvningen af online dokumentdeling af sendte meddelelser var også vellykket. Online dokumentdeling på den Nationale Service Platform gør det muligt for andre sundhedspersoner end den oprindelige modtager af en meddelelse at hente relevant information om en borger i en behandlingssituation og lettere for en borger og/eller dennes pårørende at følge med i kommunikationen.

I piloten er der afprøvet forskellige løsningsmodeller for dokumentdeling for lægepraksis og sygehus, som opsummeres afslutningsvist. Fælles er dog, at der bygges bro mellem meddelelsesinfrastrukturen og dokumentdelingsinfrastrukturen. Når en meddelelse sendes fra afsenders fagsystem og bliver leveret via meddelelsesinfrastrukturen til modtagers Access Point, som beskrevet i Figur 1 for meddelelseskommunikation, sendes også en kopi af meddelelsen til et centralt Access Point i den nationale infrastruktur (Figur 3). Herfra sendes meddelelsen videre til en central Gateway, hvor meddelelsen udpakkes af sin SBDH-kuvert. I Gatewayen indpakkes meddelelsen i en FHIR bundle-struktur og registreres i et centralt FHIR-meddelelsesrepository. Disse centrale komponenter leveres i piloten af Trifork. 

Den sendte meddelelse lagres også i Dokumentdelingsservicens Registry på NSP, og der lægges en notifikation i den Nationale Adviseringsservice (NAS), så alle relevante parter (borgere, pårørende og sundhedsaktører), der abonnerer på notifikationer om sagen (dokumentdeling af meddelelser på forespørgsel), får besked om, at de kan hente og få vist meddelelsens information. Meddelelsen kan tilgås på flere platforme, f.eks. på sundhed.dk eller MinLæge-appen.

Eksempelvis gennemførtes et dokumentdelingsscenarie af meddelelser fra LPS og Region Hovedstaden (RH) til Connectathon. Meddelelser sendt fra LPS (Multimed) blev lagret i PLSPs decentrale dokumentdelingsrepository, der er bundet sammen med dokumentdelingsservicen på NSP. Sendte meddelelser fra RH blev via det centrale Access Point lagret i DDS på NSP og registreret i meddelelsesrepositoriet. Til Connectathon illustrerede MedComs Ole Vilstrup, at både borger og relevante sundhedspersoner dermed kunne tilgå meddelelserne fra MinLæge-appen via PLSPs dokumentdelingsrepository.


Figur 3: Illustration af dokumentdeling af meddelelseskommunikation i pilotafprøvningen

 

Deltagende parter til Connectathon


MedCom takker endnu en gang de deltagende parter for deres store engagement til Connectathon, hvor vi i fællesskab opnåede en historisk milepæl.  

Følgende parter var deltagende i afprøvningen:
Region Hovedstaden, Herlev Kommune, Primærsektorens Leverandør Service Platform (PLSP) sammen med et lægepraksissystem fra MultiMed og under eDelivery-supervision fra Digitaliseringsstyrelsen og dokumentdelings- og Målbillede-supervision fra Sundhedsdatastyrelsen.dokumentdelings- og Målbillede-supervision fra Sundhedsdatastyrelsen.

I pilotprojektet indgår decentrale komponenter fra
 • Region Hovedstaden (Sundhedsplatformen, eDelivery Access Point og integrationer)
 • KMD (KMD Nexus EOJ og KMD Connect eDelivery Access Point og integrationer)
 • PLSP (Dokumentdelingsrepository og MinLæge-app)
 • MultiMed (Lægepraksissystem, adresseringskomponent og eDelivery Access Point)
 • KOMBIT Beskedfordeler
Centrale komponenter leveres af
 • Trifork (Meddelelsesrepository, eDelivery Access Point og integrationer)
 • KMD Connect (Track and Trace)
 • KvalitetsIT (hostingmiljø og meddelelsesvisningskomponent)
 • NetCompany (eDelivery SMP og eDelivery Access Point)
 

Videooptagelser fra dagen

Nedenunder finder du to videooptagelser fra dagen. Den ene omhandler oplæggene fra hhv. Lars Hulbæk (MedCom), Svend Rostgaard Rasmussen og Jakob Kjærgaard Jepsen (Digitaliseringsstyrelsen) og Ole Vilstrup (MedCom), mens den anden omhandler selve afprøvningen. 

OBS. Vi beklager den mindre gode lydkvalitet i begge videoer (særligt i oplægsvideoen).

Rigtig god fornøjelse!
 

Connectathon-oplæg

Se her: https://www.youtube.com/watch?v=pFoYgR45Lg0&t=1587s 

Connectathon-afprøvningen

Se her: https://www.youtube.com/watch?v=EGPR5vwAzEk&t=8s