Opdateret 29. oktober 2021

Nyhedsbrev - 25. oktober 2021

I dette nyhedsbrev vil du blive klogere på nogle af de udfordringer omkring moderniseringen, vi arbejder med i hverdagen - bl.a. at modernisering er en stor og svær – omend naturligvis vigtig – opgave, samt at implementeringstiming spiller en vigtig rolle.
 
Efterfølgende kan du læse mere om det veloverståede E-Sundhedsobservatorie 2021, hvor MedComs Ole Vilstrup bl.a. holdt oplæg om pilotafprøvningen af moderniseret meddelelseskommunikation på sundhedsområdet og modernisering af standarder.
 
Rigtig god læselyst! 
 

Hvor ligger udfordringerne – og hvornår skal vi gøre hvad? 

 

Den svære modernisering
Der er flere årsager til, at en udskiftning af de nuværende MedCom-standarder er en stor og svær opgave.

For det første anvendes standarderne hver eneste dag til dataudveksling mellem alle parter i sundhedssektoren. Det betyder, at der skal ske en omlægning af standarderne i et hav af forskellige IT-systemer tilsvarende mange steder.

For det andet stiger anvendelsen af de eksisterende standarder stadig, så vi kan ikke bare flytte al fokus på udvikling og implementering af nye standarder. Sagt på en anden måde, så skal vi vedligeholde færgerne samtidig med at vi bygger broen.

For det tredje ved vi fra udfasningen af EDIfact-recepten og omlægning til Fælles Medicinkort (FMK), at det er en mangeårig ressourcekrævende proces at udfase en forældet standard til fordel for en ny. Derfor har vi forberedt udfasningen af EDIfact-standarder grundigt siden 2018 sammen med sundhedssektorens parter og IT-leverandører.

Hop langt - og land rigtigt!
Det har været en præmis i de forberedende aktiviteter, at der også i fremtiden vil være brug for at udveksle standardiserede meddelelser. Dette vil være som et af flere datadelingskoncepter i det fortsatte behov for at koordinere patientløb mellem de forskellige dele af sundhedssektoren. Dette er bekræftet i Sundhedsdatastyrelsens målbillede for fremtidens meddelelseskommunikation på sundhedsområdet fra 2020.

Siden 00’erne har MedCom parallelt med EDIfact-standarderne udarbejdet tilsvarende OIOXML-standarder til formålet. Hvis moderniseringsøvelsen alene handlede om at udfase EDIfact-formatet, er det tekniske grundlag således allerede på plads. Tidligt i processen blev det imidlertid tydeligt, at ambitionerne hos parterne bag MedCom og kredsen af IT-leverandører var større end som så.

Efter en spørgeskemaundersøgelse blandt alle IT-leverandører med opfølgende workshop i 2019, var den entydige melding: ”hop langt - og land rigtigt”. Altså, udfas EDIfact og indfør HL7/FHIR.

Parallelt hermed vedtog den internationale bestyrelse for HL7 en målsætning om, at FHIR skal være den globalt foretrukne standard til at sikre interoperabilitet på sundhedsområdet.


Den dyre modernisering
I den praktiske planlægning af implementeringen af de første MedCom-standarder i FHIR-formatet, har regionerne erfaret, at omkostningerne til at udvikle FHIR-meddelelserne hos IT-leverandørerne er uventet høje. Som konsekvens heraf må det forventes, at implementeringstidspunktet for de første FHIR-standarder udskydes med henblik på at afdække muligheder for at reducere omkostningerne.

Problemstillingen er fra MedCom eskaleret til den nationale bestyrelse for sundheds-IT, der nu har igangsat en analyse af de økonomiske konsekvenser ved overgangen til FHIR og forklaringer herpå.

Hvornår skal plastret hives af?
Den gode timing for ibrugtagning af FHIR i MedCom-sammenhæng er omdrejningspunktet for parternes drøftelse og dermed også for den igangsatte analyse, da timingen forventes at have betydning for IT-leverandørernes prissætning. Dels fordi IT-leverandørerne forventeligt har forskellige strategier for, hvornår og hvordan de arbejder med FHIR i egne løsninger. Dels fordi der skeles til udviklingen på de internationale markeder for sundheds-IT, hvilket kan have betydning for, i hvor høj grad det her og nu i MedCom-samarbejdet er attraktivt at satse på den internationalt foretrukne FHIR-standard, fremfor den kendte, og danske, OIOXML-standard.

Endeligt er det en central del af analysen i samarbejdet med IT-leverandørerne og deres kunder at afdække, hvilke dele af FHIR-udviklingsprocessen der i særlig grad er omkostningsdrivende samt deres forventninger til, hvordan dette vil udvikle sig over tid.

Resultatet af analysearbejdet forventes at foreligge primo 2022. I mellemtiden skal der tages beslutning om håndtering af de mest påtrængende sundhedsfaglige behov for opdatering af MedCom-standarder, der var planlagt løst ved den aftalte ibrugtagning af FHIR.
 

Opsummering på E-Sundhedsobservatoriet 2021

 

 

MedCom deltog i uge 41 i E-Sundhedsobservatoriet i Odense, hvor vi bl.a. havde egen stand og et moderniseringsoplæg af MedComs Ole Vilstrup.

Derudover holdt vores gode samarbejdspartner Asger Halkier fra Sundhedsdatastyrelsen oplæg om målbilledet for meddelelseskommunikation på sundhedsområdet. Et oplæg, som ligger rigtig godt i tråd med moderniseringen, da det er målbilledet der har lagt grundstenene til selve pilotafprøvningen.
 

 

Ny vision for meddelelseskommunikation på sundhedsområdet
Asger Halkier fra Sundhedsdatastyrelsen talte i dette oplæg om visionen og mulighederne ved moderniseret meddelelseskommunikation, samt hvilke begrænsninger der er ved den nuværende VANS-meddelelseskommunikation. Konklusionerne er beskrevet i målbilledet for meddelelseskommunikationen med den dertilhørende vision:
 
Effektiv digital meddelelseskommunikation på sundhedsområdet til gavn for borgere og sundhedspersoner via en sikker, robust, skalerbar generel infrastruktur baseret på velafprøvede åbne internationale standarder”.
 
Elementer beskrevet i målbilledet og visionen skal herefter afprøves, hvilket naturligt leder videre til Oles oplæg om pilotafprøvningen.

Du kan se Asgers præsentationsslides her

 

Pilotafprøvning af moderniseret meddelelseskommunikation på sundhedsområdet & modernisering af standarder
Herefter gik MedComs Ole Vilstrup i dybden med moderniseret meddelelseskommunikation, der baserer sig på den internationale standard for meddelelseskommunikation, eDelivery. Her er der naturligvis fokus på, at kommunikationen skal være pålidelig og sikker, men også at den understøtter ‘track and trace’ af meddelelser.


Desuden kan moderniseret meddelelseskommunikation håndtere forsendelse af bl.a. de FHIR-meddelelser som er under udarbejdelse fra MedComs side. Herudover kom Ole også ind på MedComs to første FHIR-standarder, som er baseret på HospitalNotification (Advis om sygehusophold) og CareCommunication (Korrespondancemeddelelse). Begge er udarbejdet i samarbejde med MedComs interessenter og leverandører.

Du kan se Oles præsentationsslides her

Asger og Ole tager begge stor del i udviklingen af moderniseret meddelelseskommunikation, og arbejdet med at klargøre alle miljøerne går i gang inden længe og vil vare resten af kalenderåret 2021. Vi håber at få startet alle parter op ved udgangen af oktober (altså nu her). Selve connectathon, som bliver den afprøvningsmæssige afslutning, vil formentligt blive afviklet i januar 2022. 
Pilotafprøvningens formål er at konkretisere målbilledet og visionen for at sikre en effektiv, sikker og robust meddelelseskommunikation.

Alt i alt forløb E-Sundhedsobservatoriet godt, og vi tog fra konferencen med en masse gode faglige input og samtaler, som vi vil tage med videre i moderniseringsprocessen.