Opdateret 24. juni 2019

KIH Databasen

KIH Databasen er en national hjemmemonitoreringsdatabase, som er udviklet og anskaffet som et led i projekterne "Klinisk Integreret Hjemmemonitorering" og "TeleCare Nord" - og på bestilling af Region Nordjylland, Midtjylland og Hovedstaden.

KIH Databasens formål er at bidrage til opsamling og deling af patienters hjemmemonitoreringsdata på tværs af sundhedsvæsenets aktører.

For øjeblikket leverer Region Hovedstaden, Midtjylland og Nordjylland data fra deres telemedicinske OpenTele-opsamlingsplatforme. Der er etableret integration til sundhed.dk, hvor målinger foretaget i hjemmet er tilgængelige for patienter og sundhedsprofessionelle via Sundhedsjournalen.

Der er gennemført en arkitekturanalyse, som udpeger en række modningsbehov for KIH Databasen. Disse udmøntes i forudsætningsprojektet i det nationale implementeringsprojekt om telemedicinsk hjememonitorering til KOL-patienter.

Forudsætningsprojektet hedder "Modning af den telemedicinske infrastruktur" og indebærer bl.a. driftsmodning, skalering, etablering af robust og sikkert driftssetup, klargøring til håndtering af standard for spørgeskemaer (PRO) samt gennemførsel af integration fra KIH Databasen til bl.a. lægesystemer, de regionale EPJ-systemer og de kommunale fagsystemer på omsorgs- og sundhedsområdet. 

Økonomifakta
Finansieringen af drift, videreudvikling og administration af KIH er underlagt udgiftsneutral brugerfinansiering. Fra og med 2018 er KIH medtaget i finansierings- og styringsmodellen for fællesoffentlig it-infrastruktur på sundhedsområdet (ØA18) og finansieres via bloktilskuddet. Principper for finansiering kan findes her.   

Systemfakta
MedCom er fællesoffentlig systemforvalter for KIH Databasen. KIH Databasen er en del af organisationen for systemforvaltningen af fællesoffentlige sundheds-it-løsninger (FSI). 

Den fællesoffentlige systemforvaltning er organiseret med MedComs styregruppe som forretningsstyregruppe.

Der forventes nedsat en brugergruppe.

Driftsfakta
KIH Databasen er leveret af Silverbullet A/S under Region Hovedstadens rammekontrakt med Silverbullet A/S.

Drift af løsningen leveres af Region Nordjylland.  

Links
Den gode KIH-service