Opdateret 19. marts 2020

Videoknudepunktet (VDX)

VDX blev etableret i 2009 som en del af ABT-fondsprojektet ”national implementering af teletolkning”. Efter projektets afslutning besluttede MedComs styregruppe at videreføre VDX som en integreret del af Sundhedsdatanettet (SDN). 

Videoknudepunktet (VDX) er nu en fællesoffentlig og tværsektoriel videoinfrastruktur, som stilles til rådighed for staten, regionerne og kommunerne (ejerkredsen) og med anvendelse inden for det nedenfor definerede formål for VDX og på områder, som ligger inden for MedComs organisatoriske formål og arbejdsprogram.

Disse områder er aktuelt: 

 • Sundhed
 • Ældrepleje
 • Genoptræning
 • Forebyggelse
 • Social-psykiatri
 • Børn-/unge
 • Arbejdsmarked

Formålet med VDX er: 

 • At videounderstøtte ejerkredsens tværsektorielle samarbejde om det sammenhængende patient/borgerforløb. Eksempler med anvendelse af VDX er udskrivningskonferencer mellem sygehus og kommunalt plejepersonale og telepsykiatri mellem regionale psykiatere og medarbejdere på kommunale bosteder. 
 • At understøtte ejerkredsens videokommunikation med borgeren. Eksempler med anvendelse af VDX er telemedicinsk hjemmemonitorering, konsultationer og virtuel genoptræning. 
 • At videounderstøtte ejerkredsens samarbejde med andre organisationer. Andre organisationer kan f.eks. være almen praksis og tolkebureauer.
 • At ejerkredsen kan stille VDX til rådighed for praksisydere i det omfang, ejerkredsen er forpligtet hertil i henhold til en overenskomst, både lands- og lokale overenskomster – og under forudsætning af, at anvendelsen ligger inden for ovenfor angivne formål for VDX. Eksempler med anvendelse af VDX er almen praksis’ konsultationer med borgere. 
 • I begrænset omfang og tidsrum at understøtte ejerkredsens videoafprøvningsprojekter. 

VDX leverer til det formål: 

 • Brobygning mellem brugerkredsens lokale/regionale og kommercielle videoinfrastrukturer, som anvender gængse videostandarder. 
 • Adgang til, at ejerkredsen kan oprette virtuelle møderum, som kan anvendes til flerpartsvideomøder. 
 • Et API, som gør det muligt at udvikle integration af videokommunikation i egne fagsystemer, og som understøtter ejerkredsens egen administration af videomøder. 

MedComs styregruppe følger udviklingen i anvendelsen af VDX og beslutter kapacitetsjusteringer. 

Økonomifakta
VDX finansieres af ejerkredsens driftsbidrag til SDN. 

Systemfakta
MedCom er fællesoffentlig systemforvalter for VDX. VDX er del af systemporteføljen i organisationen for systemforvaltningen af fællesoffentlige sundheds-it-løsninger (FSI). 

Den fællesoffentlige systemforvaltning er organiseret med MedComs styregruppe som forretningsstyregruppe. 

I tilknytning til VDX er der nedsat en brugergruppe, der ser på forretningsbehov for tværsektoriel videounderstøttelse samt bidrager til at sikre den tekniske og sikkerhedsmæssige udvikling.  

Driftsfakta
Driften af VDX varetages p.t. af TDC NetDesign efter gennemført offentligt EU-udbud.  

Kontrakten med TDC NetDesign er indgået pr. 1. september 2016.