Opdateret 25. januar 2019

Videoknudepunktet (VDX)

Videoknudepunktet (VDX) er en fællesoffentlig og tværsektoriel videoinfrastruktur til sundhedsområdet, som stilles til rådighed for stat, regioner og kommuner (brugerkredsen).

VDX blev etableret i 2009 som en del af ABT-fondsprojektet ”national implementering af teletolkning”. Efter projektets afslutning besluttede MedComs styregruppe at videreføre VDX som en integreret del af Sundhedsdatanettet (SDN). 

MedComs styregruppe følger udviklingen i anvendelsen af VDX og beslutter kapacitetsjusteringer. 

Formålet med VDX er:

  • At it-understøtte samarbejdet i sundhedssektoren og det sammenhængende patientforløb - herunder med borgeren. Eksempler med anvendelse af VDX er udskrivningskonferencer, virtuel genoptræning, telemedicinsk hjemmemonitorering og konsultationer med borgere
  • At understøtte brugerkredsens videokommunikation med andre organisationer. Andre organisationer kan eksempelvis være almen praksis og tolkebureauer
  • I begrænset omfang og tidsrum at understøtte projekter med videokommunikation

VDX leverer til det formål:

  • Brobygning mellem brugerkredsens lokale/regionale og kommercielle videoinfrastrukturer, som anvender gængse videostandarder
  • Adgang til, at brugerkredsen kan oprette virtuelle møderum, som kan anvendes til flerpartsvideomøder

Økonomifakta
VDX finansieres via SDN.

Systemfakta
MedCom er fællesoffentlig systemforvalter for VDX. VDX er en del af organisationen for systemforvaltningen af fællesoffentlige sundheds-it-løsninger (FSI).

Den fællesoffentlige systemforvaltning er organiseret med MedComs styregruppe som forretningsstyregruppe.

I tilknytning til VDX er der nedsat en brugergruppe, der ser på forretningsbehov for tværsektoriel videounderstøttelse samt bidrager til at sikre den tekniske og sikkerhedsmæssige udvikling. 

Driftsfakta
Driften af VDX varetages p.t. af NetDesign efter gennemført offentligt EU-udbud. 

Kontrakten med TDC NetDesign er indgået pr. 1. september 2016.